måndag 17 oktober 2011

Björklund missbedömer sitt parti
Det var ett rejält misstag av Folkpartiets partiledare Jan Björklund att föreslå borttagen värnskatt och halverad statlig inkomstskatt ner till OECD-genomsnittet. Det blev en ordentlig rekyl. "Hälften kvar" skulle vara kvar...Så blev det med röstsiffrorna 94-74. Efter behandling i ett "beredningsutskott" fick FP-ledningen i alla fall igenom det mesta. Värnskatten ska bort, brytpunkten för statlig skatt ska höjas och Sverige ska "sträva mot" OECD-genomsnittet på 41 procent. Interndemokrati, nej. Partiledarsautokrati., ja.

Ta tag i kärnkraftsbolagen Anna-Karin - inte en liknande vinter till
Så tänker de flesta efter förra årets haveri med stängda kärnkraftverk och mycket höga energipriser. Inte en vinter till Anna-Karin. Reparationer och underhåll ska ske på sommaren och inte på vintern. Nu står sex av tio reaktorer. Så länge de finns ska de fungera.Ställ krav på bolagen och lägg på avgifter på stängda kärnkraftverk om bolagen inte klarar av det.
Och stoppa alla planer på nya kärnreaktorer. Det finns styrmedel. Ägardirektiv om ökad andel förnybart...

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Ang utbyggnaden av Skurubron
I den vägutredning som ligger till grund för utbyggnaden av Skurubron finns tre alternativ . ”Alternativ befintligt läge” är en ny bro bredvid den nuvarande bron, ”alternativ syd” är en ny bro 80 meter söder om nuvarande bro och ”alternativ mellan” är en ny bro mellan dessa två 40 meter söder om den nuvarande bron.
Trafikverket har yttrat sig över alternativen och förordar som en rekommendation alternativ ”syd”, Motiveringen är att ”alternativ syd” är bäst utifrån att skilja lokal och regional trafik, tar kortast tid att bygga och stör trafiken minst under byggtiden. Bron ska ha fyra körfält med möjlighet till ytterligare två för bussar . Alternativet är inte tänkt för spårtrafik.
Trafikproblemen i Värmdö och in mot staden är stora. Skurubron är den enda förbindelsen in mot Stockholm. Värmdö kommun har föreslagit alternativ syd eller alternativ mellan. Av mediauppgifter framgår att ett av majoritetspartierna i Värmdökoalitionen, Miljöpartiet, inte vill ha någon ny bro alls.

Mot denna bakgrund har jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande

1.Vilken är Värmdö kommuns officiella inställning till utbyggnaden av Skurubron?
2. Vad har kommunstyrelsens ordförande för planer inför den jurybedömda projekttävling som Trafikverket utlyst?
3. Har Värmdö kommun ställt några krav på staten eller Nacka kommun för spåralternativ?

Värmdö den 16 oktober 2011

Hans Lindqvist ( c )

För övrigt ska jag nu skriva en interpellation om varför det går så trögt med matavfall och biogas i Värmdö.

Inga kommentarer: