torsdag 31 januari 2013


Ta körkort i skolan - ett bra förslag från centerpartiet
Ja , nu är det jag som säger detta, eller skriver detta. Men jag tycker det skulle vara ett mycket bra förslag om centerpartiet tog det som sitt. Många ungdomar skulle uppskatta det, och tror jag, också många föräldrar. Åtminstone kunde man få göra teorin i gymnasiet, men kanske köra upp själv.
Det skulle också göra det lättare för ungdomar att få jobb efter studierna, eftersom många jobb kräver körkort. Vi skulle minska ungdomsarbetslösheten helt enkelt.
Det ska väl inte stå i idéprogrammet, men i  partiprogrammet som vi ska ta på stämman i Karlstad tycker jag vi ska ha med det.

Stockholms stad har inte överklagat mark- och miljödomstolens avslag på förslaget om Slussen
Det är en lite osäker information som nått mig att staden inte har överklagat avslaget och att man inte tänker göra det heller. Det har nått mig via ett mail, men jag har inte sett eller hört något i media.
Det vore fantastiskt om det vore sant. Då skulle vi kunna få igenom Plan B som är et mycket bättre förslag med en halvering av byggtiden från 8 till 4 år, en halvering av kostnaderna från 8 till 4-5 mdr. Vi Värmdöbor skull också slippa tränga in oss i Katarinaberget med bussterminalen med tio minuters längre restid varje dag. Med Plan B kan bussterminalen ligga där den ligger i dag och den gamla detaljplanen vara utgångspunkt för en upprustning.

Och nu åker jag till centerns kommundagar i Örebro
där valorganisation, estradsamtal, paneldiskussion om miljö och välfärd står på programmet. Men det blir nog en annan  fråga som dominerar mellan rubrikerna....Hej då.

För övrigt fick vårt förslag från Värmdöcentern i fullmäktige om en Miljöhögskola, en miljölinje eller professur kring t.ex vattenfrågor en positiv behandling i går...roligt

onsdag 30 januari 2013
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson om uppvaktning av regeringen för att stoppa broavgifter på Skurubron

Centerpartiet har drivit på för att stoppa förslaget om avgifter på Skurubron för Nacka - och Värmdöbor. Centerpartiet har också fått gehör för den uppfattningen från de flesta partier i Värmdö. Värmdö kommun har också framfört sin åsikt till regeringen.

Vägtullutredningen har nyligen presenterat förslag till hur vägtullar ska tas ut för tre broar som nu byggs och ska finansieras med broavgifter; E4, Bron över Sundsvallsfjärden, väg 50, Bro över Motalaviken och väg 222, Skurubron.

Skurubron utgör enda väg ut till östra Nacka och Värmdö och passeras av 52 000 fordon per dag. Nuvarande bro är underdimensionerad och i  behov av reparation. Den beräknade kostnaden är 850 mkr. Två tredjedelar av investeringen ska finansieras med vägtullar/broavgifter. Avgift ska, enligt ett tidigare förslag, tas ut på alla bilar med högst fyra kronor per passage.

I Sundsvall har nu en strid blåst upp om kommunen ska betala för bara lastbilar, som var ett löfte från början, eller för både lastbilar och personbilar. Regeringen har beordrat Trafikverket att snabbt omförhandla nya villkor med Sundsvall. Kommunen framhärdar och vill inte betala broavgift för personbilar.

Också Motala har nu blåst till strid och uppvaktat regeringen och Trafikverket mot broavgifterna och menar att om Sundsvall skall befrias från broavgifter för personbilar så ska detsamma också gälla Motala.
Skurubron är enda infarten för Värmdöbor till Slussen och Stockholm. Om broavgifter införs kommer Värmdöborna att få betala både broavgifter och trängselavgifter. Ingen tror att fyra kronor för broavgifterna kommer att räcka och förslag finns på att höja trängselavgifterna. En avgift på kanske 20-25 kronor för att komma in till Stockholm är fullständigt oacceptabel för Värmdöborna. På samma sätt som Sundsvall och Motala måste nu Värmdö framföra sin ståndpunkt till regeringen om Nej till broavgifter.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande

1. Är kommunstyrelsens ordförande beredd att begära en uppvaktning hos regeringen/infrastrukturministern för att framföra Värmdös krav om Nej till broavgifter över Skurubron?

2. Är den styrande majoriteten - koalitionen - beredd att låta samtliga de partier som säger nej till broavgifter medverka i uppvaktningen?
Värmdö den 30 januari 2013
Hans Lindqvist (C ) 

tisdag 29 januari 2013

Ett bra EU-val i juni 2014 är en viktig ingång till kommun-, landstings-och riksdagsvalen i september. Ett dåligt EU-val är motsaten. EUrokrisen, Camerons krav på ny folkomröstning, Hägglunds nyfunna EU-kritik talar alla om att EU-makten måste begränsas. Att då driva på åt andra hållet i riktning mot en EU-stat är....
Här kommer ett uttalande från i går


Pressinfo 13-01-28
Hans Lindqvist (C)
fd EU-parlamentariker
tel 070/ 5485819

Förslagen i Centerns idéprogram om ett "tvåkammarparlament" i EU i riktning mot en EU-stat måste strykas - EU:s maktbegär måste stoppas
- Förslagen i idéprogrammet om en sorts federation med tvåkammarsystem  och en direktvald president i riktning mot en EU-stat,  som i USA, måste utgå.

-Centern måste säga nej till de allt tydligare maktbegären från EU med bankunion, granskning av enskilda medlemsländers budgetar och EU-skatter.
-Vi  måste lyssna på  vad folk tycker och någon EU-stat vill vi inte ha

-Det säger Hans Lindqvist, tidigare EU-parlamentariker för Centerpartiet

I Europa har vi sedan flera år en eurokris. Centerpartiet röstade Nej till EMU och det är vi verkligen glada för i dag. Vi kritiserade euron och den gemensamma valutan för att det var för stora skillnader mellan EU-ländernas ekonomier och att detta inte skulle hålla i längden.
-Vi fick rätt och ska nu naturligtvis inte gå med på " räddningsåtgärder" med ännu mer överstatlighet där också länder som inte är med i EMU dras in.

-Vi ska slå vakt om EU:s kärnområden, fred och frihet, frihandel och rätten till rörlighet för människor och varor

Den brittiske premiärministern David Camerons förslag om ett EU som slutar att ständigt utvidga sina befogenheter och att makt också kan gå tillbaka till medlemsländerna kommer att förändra EU-debatten.

Göran Hägglunds plötsliga EU-kritik ger jag inte mycket för som röstat ja till både EU och EMU. Det verkar mest ren desperation.
-I centern finns dock övertygade EU-kritiker som kommer att behövs nu inför det EU-val som stundar i juni 2014.måndag 28 januari 2013

Bra förslag från Centern och Annie om att välja jobbförmedlare
Det behövs flera olika arbetsförmedlingar. Genom en jobbpeng - som liknar skolpengen - som kopplas till individen och en konkurrensutsättning av dagens offentliga arbetsförmedling skapas fler olika arbetsförmedlingar med olika inriktning. En arbetsförmedling kan startas av facken inom t.ex byggbranschen, en annan inom restaurang, en  tredje inom bara Göteborgsområdet.
Jobbpeng och privata arbetsförmedlingar gör det lättare att få ihop matchningen mellan de som vill ha och de som har jobb att erbjuda.

Jag tror inte riktigt på Löfvens modell med arbetslösa som krav i offentlig upphandling
Ett villkor vid offentlig upphandling ska vara att ett visst antal ska komma från arbetsförmedlingen med långtidsarbetslösa eller funktionshindrade.Tanken låter tilltalande men komunalrådet Ilmar Reepalu i Malmö har redan prövat den och avvisar den.

Allra viktigast för att minska arbetslösheten är att fler jobb skapas i fler företag och i fler branscher och här måste regeringen och näringsministern ta nya tag.

För övrigt ska jag nu in till möte med samrådsgruppen för handikapporganisationer på landstinget.
Vi måste bli bättre i landstinget också på att anställa funktionshindrade.

söndag 27 januari 2013

EU-valet kommer att få en helt annan inriktning än tidigare år - med EU-kritik i både EUropa och i Sverige.
Eurokrisen med bankunion och EU-finanspolitik, Camerons förslag om folkomröstning, Kristdemokraternas plötsliga EU-kritik och Sverigedemokraternas invandrings- och EU-skepsis kommer att prägla EU-valet i juni 2014. Det kommer att bli tävling om vilka frågor som skall tas tillbaka till medlemsländerna och vilka frågor som ska vara kvar för beslut i EU."Flexibel integration" kommer att bli ett centralt tema, att inte vara med i allt utan att kunna välja vad man vill vara med i och inte.

Centern måste ha beredskap för detta och nominera EU-parlamentskandidater utifrån denna verklighet - det betyder en lista som också innehåller EU-kritiker.

Försvaret måste få mer resurser - det är redan ett krav från svenska folket och kommer att vara en fråga i valrörelsen - stärk samarbetet i Norden

ÖB:s uttalande om veckoförsvaret har satt fart på debatten. C, Fp, Kd stöttar Sverker Göranssons krav på ökade resurser. Det gör svenska folket också. Centern ger ett bra besked i dag i SvD  www.svd.se från vår försvarspolitiske talesperson Staffan Danielsson. Vi måste mer samordna våra resurser med Norden, Europa och Nato och "mycket talar för" utökade resurser. Har vi inte tillräckligt med egna resurser blir  ett "närmande " till Nato snart  nödvändigt, utan riktig politisk debatt...

För övrigt har jag tittat på Australian Open finalen, på skidor på alla ledder och åkt själv

lördag 26 januari 2013

En välorganiserad ledarkonferens för länscenterns ledande kommunpolitiker med hård men ändå samtalston i kritiken mot idéprogrammet
Man hinner med mycket på två halvdagar med kväll emellan. Gemensam valplanering stad,län och landsting, att leda frivilliga krafter i valet. Idéprogrammet som gick runt så alla kommuner fick säga sitt på ett par minuter och sedan fortsatt debatt med minutsinlägg. En tydlig, samstämmig kritik mot programmet och kanske ändå hårdare mot processen, hur det tagits fram, vad partiledningen givit för uppdrag, vad partiledningen visste och hur det presenterades.

Nu gäller det att partistyrelsen förstår, lyssnar, tar till sig och gör om
Gör man det så vi får ett "i stort" enigt förslag som stämman kan ställa sig bakom och där medlemmarna känner gen centern så kan det bli något positivt av både programmet, centerns opinionsläge och upplägget inför valet.
Valet kommer också att se annorlunda ut genom att vi har EU-val i juni och riksdags-, landstings och kommunval i september. Centern måste sy ihop en samlad valrörelse där väljarna känner igen partiet under hela tiden februari/ mars framtill september. Ta upp frågor som berör kommunerna och vardagen, som upphandlingsfrågor, ekonomi, arbetsmarknad, eurokrisen i EU-valet. Med ett bra EU-val blir det mycket lättare att göra bra val också i september.
För övrigt hade vi en trevlig kväll också som det brukar vara på centerns möten med mycket sång, roliga historier och härlig samvaro till ganska långt fram på morg....

fredag 25 januari 2013

Här kommer en motion lite omarbetat som jag väckte redan förra året som behandlades positivt men där jag inte sett några avtryck och därför väcker den igen.  Centern pratar mycket om företag, det är bra, men vi behöver prata mycket mer om människor.  Hela motionen om livsbalans handlar om människan.


 Motion till Centerns distriktsstämma i Stockholms län och partistämma i Karlstad  2013
                                                     Livsbalans
Människans liv präglas av stora variationer från barndomen till ålderdomen. Behoven, drömmarna, önskemålen och förhoppningarna ser olika ut under olika livsperioder; barndomen, uppväxten, skoltiden, studierna, familjelivet, medelåldern, ålderdomen. Med ökad livslängd kommer sannolikt flera av dessa perioder att bli längre. Självklart vill vi leva ett helt, fullvärdigt, ja kanske fullkomligt liv så stor del av livstiden som möjligt och forma vårt liv utifrån våra olika behov och sammanhang. Vad som är ett fullvärdigt liv varierar naturligtvis med åldern. Denna motion behandlar livsperioden från avslutad skolgång och inträdet på arbetsmarknaden till ålderdomen.

Arbetslivet innebär liksom andra livsperioder en förändring. För de flesta, upp på morgonen, transporter och fasta tider på en arbetsplats. Det skapar en livsrytm där arbetet blir centralt. Vardagen och ”vardagspusslet” cirklar mycket kring hur arbetet ser ut; när, var, hur och hur länge. Arbetslivets utformning avgör mycket av om vardagen blir bra eller dålig och om livsdrömmarna blir verklighet eller allt känns svårt, hårt och tungt.

Arbetslivet och vardagspusslet kommer att bli en stor fråga i valet 2014. Sex timmars arbetsdag eller 30-timmarsvecka är en sådan fråga som både Vänstern och Miljöpartiet sannolikt kommer att driva med lite olika versioner
Det kan låta lockande. Vem vill inte jobba mindre till bibehållen lön. Men vad kostar reformen och är det verkligen rätt väg?
Mindre arbete kan vara både ett önskemål och ett behov, under en viss livsperiod, precis som mer arbete kan vara det i en annan. Önskan och möjligheten att arbeta varierar under livscykeln.

Centerns svar på förslagen om 6 timmars arbetsdag och jobb till 75 ska vara livsbalans med ett samlat program för rätten och möjligheten att arbeta mycket, lite, lite mindre och inget alls under olika perioder i livet. Livsbalans för livskvalité.

Efter studierna vill man och kan man kanske arbeta mycket. Man vill pröva sina vingar, man vill träffa mycket folk, man vill se vad man passar till och vad som är roligt. När man bildar familj blir vardagen en annan. Det går inte att arbeta lika mycket. Jag vill också vara hemma med mina barn…Man och hustru vill båda jobba mindra och vara hemma med barnen när de är små. Föräldraförsäkringens utformning och omfattning kan vara ett sätt att komma till rätta med dessa behov och önskemål. Kortare arbetsdag, halvdag, varannan dag kan vara andra vägar. När barnen vuxit upp och är på väg att flytta hemifrån vill man kanske arbeta mer igen och sedan mindre, lite eller inget alls på ålderns höst.
 I dag är vadagspusslet en könsfråga. Fackförbundet PTK har visat att deltidsarbete är tre gånger så vanligt bland kvinnor som bland män. Det är ojämlikt i vardagslivet och det är ojämlikt när den lägre pensionen ska betalas ut för kvinnan.

Sex timmars arbetsdag för alla under alla olika perioder i livet är inte den bästa vägen. Precis som åtta timmars arbetsdag av enskilda, fack och arbetsgivare sedan länge har luckrats upp i perioder med längre och kortare arbetstider. Sex timmars arbetsdag för alla hela livet ska mötas med centerns förslag om livsbalans. Alla människor ska ha rätt och ges lagliga, praktiska och ekonomiska möjligheter och förutsättningar att arbeta mer eller mindre under olika delar av livet; att själv styra över sitt arbetsliv, sin vardag och tiden för pension.

Tidpunkter och regler för när den enskildes arbete börjar och slutar, som t.ex ”uppnådd pensionsålder” har tjänat ut i en modern värld. Arbetslivets regler ska utformas så att valfriheten ökar och gör att detta blir möjligt. Ett program för livsbalans ska arbetas fram. Ett program som kan underlätta vardagslivet och arbetslivet över livscykeln. Vi vill att det ska finnas så många lyckliga, hela, glada och livsbejakande människor som möjligt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknade
att centerpartiet ska stärka valfriheten för den enskilde att under olika livsperioder arbeta mer eller mindre utifrån egna behov och sammanhang
att lagstiftning och arbetsregler skall utformas så att detta blir möjligt
att centerpartiet ska ta fram ett program för livsbalans inför valet 2014
att motionen översändes till partistämman i Karlstad

Värmdö den 13 februari 2013       
Hans Lindqvist

torsdag 24 januari 2013

Här kommer dagens text i form av ett pressmeddelande. Camerons besked kan förändra utvecklingen i hela EU. Centern förslag i idéarbetsgruppen om en EU-federation i riktning mot en EU-stat kan nu kastas i papperskorgen.


pressmeddelande 130124
Hans Lindqvist
fd EU-parlamentariker (  C )
tel 070/ 5485819

Camerons besked om folkomröstning minskar maktbegäret i EU

-David Camerons besked om folkomröstning om utträde ur EU  är positivt. Det kommer att minska maktbegären från EU på ständigt ökad överstatlighet.
-Centerns förlag i arbetsgruppen för idéprogrammet om en federation i riktning mot en EU-stat är nu tack och lov hopplöst långt från verkligheten
Det säger Hans Lindqvist, tidigare EU-parlamentariker för Centern.

Camerons förslag om ett EU som slutar utvidga sina makbefogenheter och stärker frihandeln och rätten till rörlighet för människor och varor är positivt på flera sätt. Det kommer att minska de ständiga kraven från byråkraterna i Bryssel på mer makt över allt fler områden, nu senast en bankunion som ska granska medlemsländernas budgetar och kunna utfärda böter.
De flesta länder och politiker i EU inser att en förlust av Storbritannien som medlem i EU kan bli första spiken i kistan för hela samarbetet. EU skulle förlora i styrka och därmed också Tyskland, Frankrike och övriga EU-länder.

-Sverige gör nu klokt i att driva en EU-politik som dämpar maktanspråken från EU så att vi inte försätter oss i en situation där en av våra närmaste handelspartner lämnar samarbetet.

-Centern bör omedelbart skrota förslaget i idéprogrammet om en EU-federation i riktning mot en EU-stat.

För övrigt ska vi om en stund träffa Sörmlands landstingspolitiker på ett litet möte med efterföljande middag i Graverska huset på landstinget. 
onsdag 23 januari 2013

Dagens tal från premiärminister David Cameron förändrar EU:s hela framtid
Efter åtskilliga försök kom talet som förändrar synen på EU. Samarbete ok, också EU ok, men mindre centralisering och fokus på frihandel och fri rörlighet. Det är den korta telegramtexten av talet. En folkomröstning ska ske i Storbritannien efter valet 2015 under förutsättning att tories vinner. Omröstningen ska inte handla om ja eller nej till EU utan om ja eller nej Storbritanniens nya villkor för medlemskap i EU.

Kritiken mot EU är stor och växer i Storbritannien och hela EUropa.
Den ökade centraliseringen, bankunionen, euroobligationer, gemensam budget för euroländerna, gemensamma finans- och budgetregler,där EU-kommissionen ska granska medlemsländernas budgetar, är några exempel. Stoppa EU:s klåfingriga maktbegär. Vi vill vara med, men vi vill ha ändrade och bättre villkor som återför makt till medlemsländerna på områden där vi ska bestämma själva.

Kunde inte sagts bättre av mig själv... och tror jag många svenskar och europeér. 
Tankesmedjan Open Europe med Mats Persson har medverkat i utformningen av talet dn.se/debatt
Mycket handlar om kritiken mot ett allt mer centraliserat, tvångsinriktat och allomfattande EU-samarbete som måste lösas upp och bli mer flexibelt. Alla länder ska inte behöva vara med på allt. Redan i dag har vi ju en euro-klubb där 11 medlemmar av 27 är med. Ett sådant flexibelt EU måste vara möjligt också på andra områden som arbetsmarknad, vargpolitik,...regionalpolitik, utrikes- och försvarspolitik. Det försvagar inte samarbetet, det förstärker det.
För övrigt ska jag nu skriva en liten rapport till landstinggruppen från dialogen med hörselorganisationerna i går i Hägersten. Här kan vi göra stora insatser med små medel. En Ipad med lite teknikförbättringar till alla, var ett förslag jag fick.

tisdag 22 januari 2013

Högervridningen i Israel oroar - valet kan öka spänningen Israel-Palestina
De är ingen tvekan om att valet i Israel i dag kan öka motsättningarna mellan Israel och Palestina.  Redan Netanyahus beslut att bygga ytterligare 3000 bosättningar som svar på palestiniernas självständighetsförklaring i FN var utmanande. En ytterligare stärkt nationalistisk höger med Natfali Bennet gör inte fredsfrågan lättare att lösa. Ingen palestinskt stat i sikte här inte. ...Det oroar alla som ser en tvåstatslösning som den enda rimliga i den "eviga" konflikten Israel-Palestina.

Annie måste visa att hon tagit avstånd från dumheterna i idéprogramförslaget och börja om från början. Jag säger det igen. Utgå från Östergötlands förslaget och lägg ett helt nytt förslag på partistyrelsen den 15.2
Det är en allvarlig kris. Lågt förtroende för idégrupp och partiledning internt och allt lägre förtroende hos allmänheten. Läget måste drastiskt förändras till ett bättre förankrat förslag för att Annie och partiledningen ska undvika debatt om partiledaren. Låt inte förvirrade extremförslag förstöra centerpartiet. Det finns alternativ. Ta vara på dom och kom igen....
För övrigt ska jag nu in till möte med landstingets produktionsutskott

måndag 21 januari 2013

Nu måste kritiken på idéprogrammet vändas till positiva förslag - Östergötlands samordnade förslag från flera distrikt och medlemmar är utmärkt som utgångspunkt
Nu har vi hört och sagt nog om dumheterna i idéprogrammet. Helgens katastrofsiffror för centern måste nu vändas. Lite förvånande minst sagt att Per Ankersjö säger i Svd i dag, www.svd.se  att han "inte ser nedgången som ett bevis på att den... nyliberala kursen skulle vara fel väg att gå..." för centern. Vad om inte de nyliberala förslagen i idéprogrammet skulle vara orsak till den senaste nedgången....? Vad?

Att säga att "de centerpartister som  kritiserat programmet
offentligt bidragit till bilden av ett parti i gungning"..är utmanande av den person som satt igång gungorna....Och var det inte en öppen och offentlig debatt vi skulle ha....

Staffan Danielsson, Gösta Gunnarsson, Lars Vikinge, Per Schöldberg, Kerstin Lundgren, Håkan Larsson är några som med sin kritik medverkat till ett nytt utmärkt och samordnat alternativ från Ötergötland.
Partistyrelsen skulle vinna på att lägga fram ett helt nytt förslag och glömma och gömma idéprogrammet. Östergötlands förslag är en utmärkt utgångspunkt. Skånes och Krokoms likaså. Gör om och gör rätt, annars får vi debattera 2,2 procent nästa gång.....

Åsikter är som spikar - de är lätta att slå i men svåra att dra ut. 
För övrigt ska jag nu skriva ner lite synpunkter på en motion om samhällstjänst jag tänker lägga på c-stämman i år...och det kan bli flera... Det är dessutom jubileum för mig, min 40e raka stämma. 

söndag 20 januari 2013

Sverige måste stärka sin bevakning och kontroll av terrorister. Det är det mest utmanande och närliggande hotet mot vår säkerhet
Det är ett tragiskt men tyvärr verkligt drama som nu ser ut att vara slut i Algeriet. Fortfarande vet vi inte vad som hänt ett antal norrmän. Vi hoppas för deras skull. Norge har drabbats lite för mycket av terroraktioner. Men det kan också hända Sverige. Vi har ingen olja men vi har en omfattande världshandel och där är det inte alltid är lätt att skilja på goda affärer och korruption som kan få politiska och i värsta fall terrorpolitiska följder. Stärk bevakningen, kontrollen och insatser för att undvika sådana motsättningar som kan skapa terroraktioner.

3,2 procent för Centern...och vem hade väntat något annat - Ankersjö kanske...?
Det är dagens andra tragiska men väntade besked. Centern är illa ute. En halvering sedan förra valet  med 6,6 som var en tredjedel av vad vi fick i valet innan 7,9 som var en tredjedel av vad centern fick 1976. Det är också en statistiskt säkerställd nedgång.

Annie och partistyrelsen måste gör om och göra rätt - medlemmarna måste känna igen sig så att vi får människor med i valrörelsen-
Allt hänger nu på vad partistyrelsen förstår, inser och gör. Ett radikalt drag vore att helt enkelt ställa sig bakom Östergötlands mycket genomarbetade alternativförslag som huvudförslag och låta debatten utgå därifrån. Ankersjö, Federley och idéarbetsgruppen får väl slåss för sina förlag då så får vi se hur det går....
Ett sådant upplägg skulle rädda både Annie och partistyrelsen ...och centern. Jag vill inte förstöra centern och de kommer inte partistämman att vilja heller. Lyssna, tänk och gör om.

Dumma åsikter är som spikar, lätta att slå i men svåra att dra ut-Visa att ni kan...
För övrigt hade vi en heldag i går med Emma, Sara och Hanna när mamma och pappa var ute och åkte skidor. I dag har jag åkt skidor och pratat lite med trevliga reportrar på TV 4 om, ja vadå....? 

lördag 19 januari 2013


En öppen och lyssnande Annie möter centerföreträdare i Mälardalen

I går var det träff med centerpartiets företrädare i Mälardalsrådet i  Enköping. Vi diskuterade trafiken i Mälardalsregionen, mineralbrytningen norr om Mälaren med transporter och jobb och regionfrågan,  bla Mats Sjöstrands utredning om nya "länsstyrelseregionen".

Efter mötet kom Annie och ville diskutera idéprogrammet. Det var inte inlagt på dagordningen utan kom som ett besked dagen innan. Det tyder på att man förstår det oroande läget i centern men det är också mycket positivt att åka ut och diskutera frågan direkt på fältet.

Annie ska också ha kredit för att hon i huvudsak lyssnade.
Efter en kort inledning av henne själv ägnades huvuddelen av av tiden åt frågor och inlägg från oss gruppledare, landstingsledamöter och centerföreträdare.

Kritiken mot de 7-8 ogenomtänkta förslagen kring fri invandring, månggifte, avskaffad arvsrätt, plattare skatt, federalism var så entydig att den efter de första inledande talarna inte behövde upprepas mer. Frihet måste balanseras med rättvisa, trygghet socialt ansvar tog nästan alla upp. Landsbygd, livsmedelspolitik, nordiskt samarbete, kärnkraften är inte uthållig förde jag fram. Mycket av kritiken stämmer väl med de diskussioner vi har i Värmdöcentern. Gör om och gör rätt.

Programförslaget från partistyrelsen  till stämman måste vara så bra
att centermedlemmarna känner igen sig och engagerat står bakom och vill arbeta för programmet. Det måste också innehålla spetsiga formuleringar för att inte bli utslätat, men det ska handla om frågor som är centerns värdegrund kring miljö, klimat, energi, landsbygd, uthållighet, ansvar och decentralisering.

Bytte några ord med Annie innan vi åkte. Bra att hon lyssnar, ännu bättre om hon tar till sig och det tror jag hon gör åtminstone om man ska tolka alla anteckningar hon hade med síg från mötet....

fredag 18 januari 2013

Terrorn är det största säkerhetshotet - kriget i Mali har ökat terrorhoten
Det krig som nu inletts av Frankrike mot islamister i norra Mali övergick omedelbart i ett gisslandrama efter terrorattacker mot gasanläggningen In Alménas i Algeriet. Bakom terrorattacken och gisslantagningen står en grupp nära Al-Qaida. Syftet är att hämnas Algeriet som upplåtit flygrum åt franska plan i det just inledda kriget i Mali.
Gisslandramat är över hörde vi igår kväll från Algeriet. Nej,så verkar det inte vara.Tvärtom  tycks Algeriet ha misslyckats kapitalt med att frita gisslan. Mellan 4 och 35 personer ur gisslan sägs ha dödats i en helikopterattack mot gasanläggningen där gisslan hölls fången.

Terrorgrupper visar totalt förakt för människoliv och det är svårt att skydda sig
Terror av detta slag är den största säkerhetsrisken i världen i dag. Sverige har klarat sig hittills, men det är mer tur än skicklighet. Norge har nu drabbats och det är osäkert om norska medborgare dödats i gisslandramat. Öka säkerhetskraven för svenska medborgare som arbetar utomlands och i rikszoner. Ställ större krav på företagen.

Länsstyrelsens godkännande av bussterminalen i Katarinaberget är ett hårt slag mot oss i Värmdö - med längre transportsträckor mellan bussarna, T-banan och stadsbussarna, sämre miljö och en mycket mer utdragen byggprocess
Enligt beslutet lider ingen så stor skada av bussterminalen i berget.... Vadå? Vem har frågat oss som ska använda terminalen? Inför en brukarrätt i lagstiftningen där vi som använder Slussen och Skurubron får vara med och bestämma.

För övrigt ska jag nu till möte med centerpartister i Mälardalsrådet i Enköping och prata trafik men också prata med vår partiledare Annie Lööf om dagskursen för vårt parti.

torsdag 17 januari 2013

Alliansen vann partiledardebatten på S 30 miljarder i skattehöjning - men Damberg är farlig
Sveriges goda ekonomiska läge i relation till övriga EU är fortfarande den vinnande huvudtesen i Alliansens ekonomiska politik och jobbpolitik. Damberg kritiserar att inget nytt har hänt och arbetslösheten ökar. Men budgeten för stora insatser mot arbetslösheten börja gälla från och med nu, den 1 januari, och Damberg har inga nya insatser själv. Tycker mig se ett mönster i Moderaternas taktik mot oppositionen, främst S. De låter kritiken mot nya insatser mot arbetslösheten nå höga höjder, som oppositionen tror är vinnande, och sedan drämmer regeringen till med  nya insatser inför valet som slår hål på kritiken.

30 miljarder i skattehöjningar var väl timat från Alliansen
Det var också tydligt inövat att alla Allianspartier skulle använda sig av det argumentet. Det gjorde man också och det var svårt för Damberg. Annars är han en farligt duktig gruppledare. Löfven får se upp...

Fridolin måste sluta med retorikturerna från lärarkatedern. Annie tog tillfället och kritiserade idéprogrammet - rätt drag.
Fridolin är duktig, för mycket bror duktig, 29 år, som Annie. Det går att köra med att jag har varit lärare och kan det här med elever, lyssnande och lärande, men inte hur länge som helst. Sluta nu innan det blir löjligt.
Annie försökte vara rolig i skidspåret, men lyckades inte lika bra som Björklund. Hon tog tillfället och kritiserade idéprogrammet. Centerns värdegrund är trygghet, decentralisering och hållbarhet.

Bort med zonindelningen i kollektivtrafiken - återinför enhetstaxa men med en nivå som inte undergräver nödvändiga resurser till trafiken. Något för oss i centern i landstinget? Vi måste börja bli mer självständiga.

För övrigt ska jag nu in till forskningsberedningen i landstinget. Där görs många bra saker som inte journalister är ointresserade av.

onsdag 16 januari 2013

Oklart besked om att stoppa vinster i välfärden - lagom eller light eller....
LO:s förslag om att stoppa vinster i välfärden är oklart. Non profit har blivit lagom profit, men oklart för vilka och framför allt vilka följderna blir. LO vill begränsa vinsten till statslåneräntan plus1 procent - motsvarande en avkastning på 3 procent. Ska vi för det första reglera ett område så detaljerat? Nej, det upptäckte nog LO-folket själva, därför föreslår man att lagen ska vara dispositiv, inte tvingande. En kommun ska alltså kunna gå runt förslagen, Umeå, Vilhelmina, Lidingö, hela Stockholm, Malmö....Det är oklart, mycket oklart.
Det kan betyda allt från att ingen kommun tillämpar lagen till , hälften eller....

Oavsett hur många som tillämpar lagen skapar den allvarliga följder.
Nu finns 8500 småföretag i välfärdssektorn med i friskolor, hemtjänst, äldreomsorg, vårdcentraler. Vad händer med alla dessa företag och deras anställda? Och vad händer med de barn i skolan, de vårdsökande eller de äldre som idag får utbildning, vård och service. Det handlar om 130 000 anställda som i dag står för dessa välfärdsinsatser

Kommer småföretagen, som ofta drivs av kvinnor, att köpas upp av de stora koncernerna?
Ja ,det kan bli en av följderna i förslaget och så var det väl inte tänkt. Det är lättare för de stora koncernerna att hitta internationella skattelösningar som klarar en vinstbegränsning i Sverige, det kan inte ett litet vårdföretag på 3-4 personer.

För övrigt lyssnar jag nu på en nervös Jan Björklund i partiledardebatten om skolan och snart ska jag iväg för att prata spårbilar med folk på SL.

tisdag 15 januari 2013

Har följt Folk och försvar konferensen i Sälen och bristen på folklig förankring av försvaret. Tycker också att vi som land skulle vinna på att fler människor fick möjlighet att göra en insats inom andra samhällssektorer än försvaret - den gemensamma sektorn. Här kommer en motion till riksstämman i frågan.


Motion till centerns partistämma den 19-22 september i Karlstad om samhällstjänst

När detta skrivs pågår konferensen "Folk och försvar" på Högfjällshotellet i Sälen. ÖB Sverker Göransson har nyligen talat om att Sverige bara kan försvara sig "en vecka" på egen hand. Centerns idéprogram har dominerat debatten de senaste veckorna. Försvar och säkerhetsfrågor har dock varit frånvarande i den debatten. Frihet, socialt ansvarstagande och frågan om statens storlek, roll och ansvar i relation till den enskilda människans rätt att själva forma sina liv har diskuterats flitigt.
Denna motion är ett förslag att förena frihet och ansvarstagande för gemensamma insatser i det samhälle vi alla är en del av.
Många röster har höjts för att nu stärka Sveriges försvar. Något jag saknad har varit hur vi får frågor om försvar, säkerhet och en värld i fred att bli en del av hela svenska folkets vardag. Värnpliktens avskaffande var, enligt min mening, ogenomtänkt och dumt. Att ha ett folkligt stöd för försvaret av vårt land, våra liv och vårt samhälle var och är en tillgång. Samtidigt som det framtida försvaret nu kommer att diskuteras i försvarsberedningen är  det viktigt att försvaret inte bara diskuteras av "generaler". Det är en i högsta grad folklig angelägenhet, kanske den naturligaste och viktigaste av alla frågor som handlar om en att slå vakt om en nation, en samhörighet, en gemenskap.

Att försvara sitt land, att ta ansvar för annat än sig själv, att känna solidaritet och att något är gemensamt stärker sammanhållningen mellan  människor. För ungdomar är det särskilt viktigt att tidigt se sig själv i en bredare sammanhang. Att få kontakter med andra, att hjälpas åt och kämpa för något gemensamt.
Jag tror därför det skulle vara värdefullt om ungdomar kring 19-20 årsåldern får göra en samhällstjänst på förslagsvis 6 månader, där ena halvan kunde vara inom försvaret och andra halvan i någon annan offentligfinansierad verksamhet i kommun, landsting eller stat. En frihet ska finnas att kunna flytta månader mellan olika samhällsområden efter eget intresse och önskemål. Samhällstjänsten ska gälla svenska medborgare, både män och kvinnor. För att uppehålla kunskapen kan en eller flera "repmånader" diskuteras. Någon form av ersättning ska utgå för de insatser och det arbete som görs. Samhällstjänsten bör vara obligatorisk men med möjlighet att frikallas av särskilda skäl.

Ett sådant förslag skulle stärka sammanhållningen för det som är gemensamt i landet. Varje generation skulle göra större eller mindre insatser inom försvaret. Samhällstjänsten skulle ge viktiga kontakter med yrkeslivet, försvaret, sjukvården, äldreomsorgen, och andra  samhällssektorer. Vi skulle alla se var och hur våra skattepengar används och kunna ge och få förslag till förändringar och förbättringar. Det skulle också öka förståelsen för att vi behöver avsätta skatt för viktiga insatser i vårt samhälle.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att distriktsstämman beslutar
att centerpartiet föreslår att en samhällstjänst inrättas för svenska medborgare, män och kvinnor på förslagsvis 6 månader.
att samhällstjänsten ska bestå i arbete och insatser inom försvaret och/eller annan offentligfinansierad verksamhet som  sjukvård, äldreomsorg eller annan samhällsservice.
att ett mer detaljerat förslag  utarbetas av centerpartiet inför valrörelsen 2014
att motionen vidaresänds till partistämman i september

Värmdö den  14 januari 2013
Hans Lindqvist

måndag 14 januari 2013

Folk och försvar i Sälen - ÖB:s veckobesked för svenska försvaret kan vara en förhoppning om Nato-medlemskap
Det är naturligtvis bara en gissning men det kan finnas sanning i den. ÖB: s besked att Sverige bara klarar av en veckas motstånd vid ett anfall, som kom i julhelgen, kan ju vara avsett som en påtryckning på regering och partier att stärka försvaret men också gå med i Nato.
Mitt svar är att försvaret behöver stärkas. Det var en dumhet att avskaffa värnplikten. En samhällstjänst på tre månader för både flickor och pojkar varav tre i försvaret skulle kunna vara ett sätt att för det uppväxande släktet medverka i ett folkförsvar. Det ska vara ett folkförsvar inte bara med vapen utan också hur man samarbetar och verkar i världen för att undvika krig och skapa fred.

Alf Svenssons krav i Svenska Dagbladet den 12 januari på svenskt medlemskap i Nato ser jag mest som ett desperat förslag för att få Kd på kartan.
Utifrån min egen period i EU-parlamentet vet jag hur oerhört svår det är att i Sverige nå ut med vad man gör i Bryssel. Därför är det nog också ett skrik från en EU-parlamentariker som har erfarit just detta. Då får man ta till förslag som har med Sverige i Sverige att göra.

Jag förstår Alf:s frustration men ogillar hans förslag
Sverige kan förbättra sitt försvar genom samarbete med de nordiska länderna som utformas så att de stärker alla de nordiska ländernas försvar och gör Norden till en "försvarsunion". Det stärker oss och avskräcker en fiende.

För övrigt ska jag nu läsa lite handlingar till landstingets forskningsberedning på torsdag.


söndag 13 januari 2013

Rysslands upprustning hotar freden i världen.
Det är ingen tvekan om att Ryssland upprustar.Krigsfartyg, attackflyg, ubåtar, hangarfartyg, pansarfordon. Ryssland hotar i dag världen utanför. Vilket är hotet. USA? Knappast med Obama. EU, nej inte. Sverige. Nej.Kina, ja Kina upplevs som ett ryskt hot med sin tillväxt och ökad intressen i världen, som i Afrika.

Sveriges försvara måste stärkas - oavsett hur mycket Ryssland upprustar
Det har rustats ner för mycket. Sverige måste kunna försvara sig mot ett angrepp under längre tid än "en vecka". Det bästa sättet är ett
stärkt Nordiskt samarbete på flera områden, där försvaret är ett.
Det skulle bli en helt annan styrka i det svenska försvaret om vi hade ett sådant utvecklat samarbete. De nordiska länderna skulle bli 3-4 gånger starkare tillsammans och det skulle en eventuell fiende naturligtvis förstå.

Utrikesminister Carl Bildt och försvarsminister Karin Enström har en bra artikel
i www.dn.se i dag där de beskriver hur ett nordiskt samarbete kunde stärkas. Utmärkt.

För övrigt ska jag nu till Julgransplundring med  Stockholmscentern. Roligt...jag ska vara tomte. ha.
 

lördag 12 januari 2013

Centern leder medialigan men är det bra...
Idéprogramgruppens företrädare Per Ankersjös dacapo är - Det är bra med debatt. Det är den repris som återkommer som en bumerang varje gång en reporter ställer en fråga om något av sakförslagen i idéprogrammet. Det är en vision, det tar 10-30-50 år. Men är debatt alltid bra, oavsett vad man debatterar?
Debatt är livskraft. Att reagera på något man inte tycker om visar liv. En kraftig reaktion mot något -som betyder att man är för något annat - är en verklighet som den som kommit med förslaget, eller ska ta ställning till förslaget, som partistyrelsen, gör klokt i att ta till sig.

Mitt svar är att det gör partistyrelsen nu, i lite oordning pga Annies utlandsresa men i samlad trupp,åt rätt håll.  För varje dag som går tas några av de tokliberala förslagen bort, balanseras, tonas ner eller skrivs om. Det bud som nu gäller från partiledaren är "programmet ska göras om".Det är mer än några borttagna dumheter. Det som behövs är framför allt ett idéprogram som inte bara vill ha frihet,utan frihet som balanseras och vägs upp av ansvar, solidaritet, rättvisa.

De människor som inte fullt ut kan förverkliga friheten, och det är många, måste också få plats och också känna att att vi - samhället, staten, landstigen, kommunerna och vi enskilda människor bemöter och hjälper till att lyfta upp de som känner sig utstötta, osedda, utanför. Där måste programmet se annorlunda ut. Friheten och marknaden måste leva inom ramar som vi människor sätter för att  det samhälle jag beskrivit och vill ha ska bli verklighet.

Debatten fortsätter. Östergötland är ett utmärkt riktmärke för ett bra idéprogram för ett parti för frihet, trygghet, rättvisa och hållbarhet.

För övrigt ska jag nu in till Nacka Forum och diskutera Slussen och förslaget Plan B som jag tycker är alldeles utmärkt. Rusta upp inom nuvarande detaljplan. Det går dubbelt så fort, blir dubbelt så billigt och dubbelt så bra.

fredag 11 januari 2013

En annan Annie - retirerar från tokförslagen - och ändrar sig själv
Hade trott att jag skulle kunna lämna centerdebatten och byta ämne, men det gick inte. När Annie i går kom hem hade hon ett telefonmöte med 688 deltagare, som hon själv sa, och jag var en av dem. Det som var lite förvånande var att idéprogramgruppens ledamöter inte var kallade...Kan ju tolkas som att nu kommer jag hem nu är vi inte intresserad av era synpunkter längre...Bra i så fall.

Annie beskrev läget, låt inte media bestämma debattfrågorna. Månggifte och borttagen arvsrätt avförde hon. Fri invandring ska förtydligas...?. Mer socialt patos, mer om grönt kretslopp. Trygghet, frihet, hållbarhet var temat. Senast den 25 febr sänds partistyrelsens förslag ut.
Jag tolkade attityden som en reträtt, försiktig, men ändå reträtt..men...
Det räcker inte med att plocka bort några dumheter, hela programmet måste skrivas om.

Gårdagens aktuellt -TV-sofforna TV1 och TV4 i dag fullföljer reträtten... och
nu handlar det om "En annan Annie". Hon tar också avstånd från avskaffad skolplikt. Centern är inget nyliberalt parti, säger hon och och försöker förklara vad plattare skatt betyder. Inte så lyckat, men kunde vara värre...Men "programmet ska skrivas om" och det  är något nytt.
Nu hoppas vi bara att Annie menar vad hon säger och tar till sig kritiken från hela centerrörelsen.Östergötlands alternativförslag är ett bra förslag.

För övrigt blir det visst en liten debatt i ekot vid femtiden med Hanna Wagenius från CUF

torsdag 10 januari 2013

Annie kallar till informationsmöte i dag kl 14.00 om "idéprogramprocessen", ring kod...
står det på min mobil i ett sms precis som jag slår på datorn för att skriva lite på bloggen om dagskursen för idéprogrammet och centerns framtid. Vi får kanske höra något.
Bra att Annie avbröt semestern och åkte hem naturligtvis, men det var i allra sista stund. Det handlade om halvdygn innan hela programkrisen skulle ha övergått till att fokusera på partiledaren.Var är hon? Varför är det så tyst? Var är ledarskapet?

Ingen missunnar Annie en semester, det är ett hårt uppdrag att vara partiledare men...Tycker faktiskt att det är en liten brist i den politiska fingertoppskänslan att åka iväg långt bort och inte vara nåbar när ett idéprogram med så många tokigheter och helt nya frågor för centerrörelsen just presenterats. Hon borde ha förstått....

Nu får vi se vad hon och partiledningen gör. En liten omarbetning räcker inte. Det behövs ett totalt nytt förslag. Det är detta vi arbetar med nu också som utgår från Östergötlamds utmärkta förslag som i sin tur bygger på flera distriktssynpunkter och även mina. De7-8 dumheterna om fri invadnring, avskaffad skolplikt etc är borta. Värdegrunden är stärkt utifrån frihet som balanseras med trygghet, socialt ansvar, solidaritet och hållbarhet.
Ett genomarbetat alternativ som presenteras som alternativ på stämman gör det lättare att få igenom förslaget.
Partistyrelsen kanske är så klok så man också ställer sig bakom det....

För övrigt åker jag nu in till möte med  landstingets pensionärsråd, men tänker vara med på telefonmötet med Annie kl 14.00.

onsdag 9 januari 2013

Vi kan försvara oss under en vecka - Det räcker säger försvarsministern Karin Enström och vad säger statsministern och regeringen?
Här kommer ett otroligt utmanande uttalande från ÖB Sverker Göransson mitt i julhelgerna om att "vi kan försvara oss...en vecka på egen hand." Folkpartiets försvarspolitiske talesperson kräver besked om hur försvarsförmågan kan bli bättre och ordföranden i riksdagens försvarsutskott Peter Hultqvist (S) sa att försvarsförmågan är otillräcklig. Regeringen har skönmålat läget, säger han.
Min fråga är: Vad säger regeringen och statsministern?

Hela centerrörelsen kokar över dumheterna i förslaget till nytt idéprogram, alla distrikt kritiserar förslaget, medlemmar hoppar av och Per Ankersjö arbetsgruppens ordförande och Anders W Jonsson vice ordförande talar om att det är bra med debatt.... Men vad tycker partiledaren?
Det går inte att gömma sig när det stormar som det gör nu i centern. Partiledaren, Annie Lööf måste sätta ner foten. Programmet håller inte. Vi börjar om. Vi i partistyrelsen kommer att ta fram ett nytt program byggt på den kritik och de synpunkter som kommit från centerrörelsens medlemmar, kretsar och distrikt
Det är vad vi väntar på att få höra. När? Vad säger Annie Lööf?

För övrigt har vi kf ikväll och ska diskutera kommunens köp av Värmdövallen

tisdag 8 januari 2013

Varsel, arbetslöshet, jobb - alltmer huvudfrågor i valet 2014
Varslen ökar. Nu handlar det om 70-75-000 personer. Även om bara hälften av varslen verkställs blir det ändå många fler arbetslösa. En lägre ränta gör det lättare för företag och konsumenter att låna pengar och investera och konsumera. Det ökar jobben.
Men min fråga. Vad säger S? Varför så tyst.  Vad säger regeringen? Vad säger näringsministern? Varför så tyst. Helgerna är över nu...
Orsaken verkar de flesta vara överens om. Den olyckliga euron och eurokrisen som minskar efterfrågan.
Vad säger Carl B Hamilton...?

Centerns idéprogram föreslår att EU blir en federation - En EU-stat där Sverige blir en delstat
"I ställer för att styras indirekt  av medlemsländernas regeringar bör rådet och Europaparlamentet ersättas av ett tvåkammarparlament", står det. Kommisionens ordförande ska väljas av folket precis som presidenten i USA. EU ska bli en federal stat som USA. Otroligt. Vad finns det för opinionstryck i Sverige för att bli en delstat i Europas Förenta Stater? Håller centern på att förgöra både sig själv och Sverige?

För övrigt är det drippen dropp och droppen drapp i dag från förstutrappen...


måndag 7 januari 2013

Syrien går mot avgrunden
Det är vad jag känner efter al-Assads tal i helgen. Om man beskriver dem man ska förhandla med som marionetter, al-Qaida och terrorister så underlättar ju inte det en bra dialog, eller rättare det blir ingen dialog alls och inga förhandlingar. Och i detta fall är det ändå omöjligt eftersom "terroristerna", den samlade oppositionen, SNC inte förhandlar med folkmördaren. Och det gör man rätt i. Men terrorn och mördandet måste få ett slut. Jag ser ingen skillnad på Libyen och Syrien att FN agerar med stödflyg eller andra militär insatser. Det har varit nog länge.

Trist och politiskt farligt att centern nu beskrivs som ett nyliberalt parti i DN
Tidningar är tidningar och de har inte alltid rätt...inte ens i beskrivningar. Trist är det i alla fall att DN på dn.se/debatt i dag jämför centerpartiets nyliberala idéprogram med liberala ungdomsförbundet. Men så blir det när nyliberalen Ayn Rand lyfts fram av Annie själv som sin ledstjärna och Timbro och Tea-partyrörelsen tycks ha kommit långt in i centern.

För övrigt blir det nu telefonmöt med KOMPASS om budgetensöndag 6 januari 2013

Åkte in till Sonja i gå i Stoffes lägenhet efter inslagen på Rapport och TV 4 om idéprogammet
Aftonbladet tar upp frågan i dag.
Vi börjar bli ganska många nu som reagerar på idéprogrammet. Det är bra och det visar också att något är fel med Per Ankersjös och arbetsgruppens förslag. Det där med att man haft 10 000 nära kontakter på nätet under programarbetets gång kan ju i och för sig stämma, om man inte brytt sig om dem eller om det mest varit kontakter utanför centerrörelsen. Ett antal distrikt som nu växer tycks i alla fall inte älska ett förslag där trygghet, rättvisa och socialt ansvar drunknar i individualismen "tänk på dig själv och skit i andra". Samhället och myndigheterna ska akta sig och hålla sig borta. Staten ska vara så liten som möjligt.

Jag har naturligtvis fått många reaktioner, inte så mycket på det "öppna" nätet utan mer på mail och telefon. Det är naturligtvis sådana som instämmer i min kritik som mest hört av sig. Lite förvånad över att partiledaren Annie Lööf hänvisar till att hon är julledig "och inte vill kommentera förslaget". Vem är inte Julledig? Varför är partiledaren så tyst. Skulle vi inte ha en öppen debatt? Välkomnade inte hon och partiledningen en öppen debatt i världens mest öppna parti?
Vi fortsätter med vår debatt så länge tills partiledningen finner anledning att delta. Undrar fortfarande hur det blir med motionsrätt på det förslag partiledningen lägger den 15 februari?

För övrigt ska jag nu läsa lite kf-handlingar inför det extra kf-mötet om Värmdövallen på onsdag. I morgon är julledigheten i alla fall slut för mig....

lördag 5 januari 2013

Nu kommer rörelsen igång för ett bättre idéprogram för centerpartiet. Det blir också rejält förankrat genom samarbetet med många distrikt som Östergötgland, Kalmar, Kronoberg. Jönköping, Skåne, Blekinge och i många andra delar av Sverige som Jämtland och Stockholms län.

Programmet måste omarbetas ordentligt.Ett antal ogenomtänkta, tokliberala förslag måste utgå. Frihet måste balanseras av rättvisa, trygghet och solidaritet. Federalism är ett förslag som också bör utgå. Det är omöjligt att förklara  på svensk nivå och vi vill inte ha något federalt Europas Förenta stater. Min förhoppning är att vi ska få fram ett genomarbetat och förankrat alternativ till idéprogrammet som stöds av stämman. Tror också att Annie och partiledningen inser detta. Nu gör vi om, samordnar, förankrar och gör rätt med en stark framtid för centerpartiet.

För övrigt har Rapport just varit här och nu kommer TV 4. Sedan har Sonja och jag tänkt åka till stan och se på en konsert och äta lite gott.

fredag 4 januari 2013

Partistyrelsen med Annie och Anders W har sagt att man välkomnar debatten som nu sker i media, på bloggar och Facebook om idéprogrammet
Det måste också betyda att man är beredd att göra ändringar utifrån förslaget. Den öppna debatten och diskussionen är mycket positiv för centern som parti. Processen efter det att förslaget presenterades ger inte lika stort utrymme som före. Det är mycket illa, för det handlar om interndemokratin i partiet.

Den 5 februari ska synpunkter och förslag från
medlemmar, kretsar och distrikt vara inne till partistyrelsen. Den 15 februari ska partistyrelsen behandla förslagen. Innan dess ska arbetsutskottet(Au) komma med förslaget till partistyrelsen (Ps). Det måste vara ute minst en vecka före dvs, kring 7-8 februari.
Då blir det bara 2-3 dagar som arbetsutskottet har på sig att behandla de hundratals förslag till ändringar som då kommit in. Ingen bra interndemokrati...
Ett samlat och genomarbetat alternativförslag till ps vore det bästa och det enklaste. Jag hoppas att vi kan få fram ett sådant förslag till stämman.

För övrigt är Emma, Hanna och Sara här och leker konditori så nu ska jag gå ut och ta mig en kopp kaffe...

torsdag 3 januari 2013


Nu kommer mina synpunkter på idéprogrammet. Det måste omarbetas och mycket kring nyliberalism och tokliberalism rensas ut. Tycker också det vore bra om andra som har kritiska synpunkter som mina går med i den  nybildade FB-gruppen "Centerpartister som reagerar på Framtidsbygget": https://www.facebook.com/groups/318056604970481/Centern i allvarligt läge - stoppa nyliberalismen i idéprogrammet -  stärk den gröna centeridentiteten
År 1973 fick centerpartiet 26,1 procent i valet. År 1976 fick vi 25.1 och bildade regering med Torbjörn Fälldin som statsminister. En jordnära och folklig  politik för en social marknadsekonomi, decentralisering, allsidiga lokalsamhällen, god miljö, socialt ansvar, nej till kärnkraft. Centern var en tredje kraft med den tydliga gröna centeridentiteten.
                 Tider är olika. Det går inte bara att översätta, men människor måste känna igen sitt parti. I förslaget till idéprogram gör jag inte det. Det är liberalism, nyliberalism och ultraliberalism. Det man närmast tänker på är den amerikanska Tea-Party rörelsen, långt ut till höger. En frihet med "sköt dig själv- och skit i andra." Staten ska vara så liten som möjligt. Trygghet, rättvisa, solidaritet och socialt ansvar kommer bort. Programmets hela inriktning verkar vara hämtat från ärkeliberaler som Johan Norberg, Mattias Svensson och Cato-Institutet i Washington. Timbro skrattar glatt.

Sju punkter måste bort
1. Fri invandring, 2. Plattare skatt, 3. Staten bör vara så liten som möjligt, 4.Månggifte, 5.Avskaffad arvslagstiftning, 6. Avskaffad skolplikt, 7. Begreppet ett federalt Sverige som blir en sorts övergång till förslaget om den federala EU-staten, Europas Förenta Stater.
Tre frågor:
Vad finns det för folkliga krav för ovanstående förslag?
På vilket sätt känner medlemmar och väljare igen centerpartiet i dessa förslag?
Vad är det som är så hållbart i dessa förslag?

Processen - bra med öppen debatt - för kort remisstid för medlemmar, kretsar och disrikt
Den öppna processen över nätet är positivt. Tiden för kretsar och distrikt att behandla idéprogrammet är dock alldeles för kort. Synpunkter ska vara inne senast 5 februari. Då har arbetsutskottet 2-3 dagar på sig att behandla alla - tusentals ändringar som kommer att föreslås - innan utskicket till partistyrelsen som ska behandla programmet den 15 februari. Det blir en på tok för kort tid för enskilda medlemmar, kretsar och distrikt att behandla programförslaget och därmed stärka förankringen i centerrörelsen.
Allmänt
En hållbar framtid är ett bra namn på programmet. Utmärkt att miljö- och klimatpolitiken genomsyrar hela programmet och att tillväxt som begrepp måste kompletteras med ett hållbarhetsperspektiv. Förslagen om att låta en del av värdeskapningen från skog, gruvor och vattenkraft stanna i de kommuner där värdet skapas genom decentraliserade skattebaser är utmärkt. Det kan gälla fastighetsbeskattning av vattenkraften eller en naturresursskatt på malm och skog. Det stärker den gröna centeridentiteten som är centerrörelsens kärna.
Redan i Bondeförbundets barndom för hundra år sedan insåg Carl Berglund och andra att en otyglad låt-gå liberalism leder till centralisering, koncentration och ökade klyftor. För att åstadkomma trygghet och rättvisa mellan rik och fattig, stad och land krävdes styrning av marknadskrafterna som motverkade centralisering av befolkning, kapital och makt. I partiprogrammet från 2001 fångades mycket av detta in under begreppet ekohumanism som programgruppen tagit bort och ersatt med liberalism. Ekohumanismen ska vara kvar som begrepp och utvecklas.
Ordet liberalism i programförslaget bör i sammanhang där det representerar centerpartiet ersättas med socialliberalism och ordet marknadsekonomi på samma sätt med en social marknadsekonomi. Centerpartiet behöver möta sin historia och sina grundläggande värderingar och stärka sina  rötter för att folk ska känna igen partiet och för att vi positivt ska möta framtiden. "Gamla centern" måste gå att känna igen i "Nya centern".
Ett fritt, självständigt, grönt och idémässigt starkt centerparti ökar förtroendet för partiet och vinner framgångar bland medborgarna - Ett hållbart val.
Vad måste förtydligas och formuleras om - sida för sida
Jag går nu igenom programförslaget sida för sida och kommenterar sådant som jag anser måste utgå, förtydligas och/eller formuleras om.
Sid  7 Centerpartiet, Sverige och världen
Frihet måste balanseras med starkare skrivningar för rättvisa, solidaritet, trygghet och stöd till svaga grupper. Statens, landstingens och kommunernas utjämnande roll måste understrykas.
Sid 7 från fattigdom till välstånd
"Sverige är i dag en centraliserad enhetsstat.." formuleras om t.ex "Dagens kraftiga befolkningskoncentration och centralisering till storstäderna har skapat trängsel, miljöproblem  och bostadsbrist i städerna och avfolkning och försämrad service på landsbygden." Vi vill skapa styrmedel som ökar förutsättningarna för ett gott liv i både stad och land, som stärkt miljöpolitik, stöd till ökat bostadsbyggande, skatteutjämning, decentraliserade skattebaser och varierande arbetsgivaravgifter.
Sid 8 För globalitet och hållbarhet
Förtydligas - t.ex "Vi vill stärka och öka frihandeln i världen. Den fria rörligheten i EU:s inre marknad bör stärkas ytterligare och utvidgas till att på sikt omfatta hela världen".
Formuleringen "Nationsgränser och nationer som begrepp minskar i värde..",.är inte korrekt. Många nya nationer tillkommer hela tiden. Att skapa nya nationer kan stärka friheten och självkänslan. Syftet att minska spänningarna mellan nationer är bra.  Formuleras om.
"Genom lokalt såväl som och globalt ansvarstagande.... tillägg: En glokal värld.
 Sid 9 Frihet
Formuleras om: Centerpartiet är ett sociallberalt, decentralistiskt parti.Tillägg: Frihet innebär också ansvar för medmänniskor, natur, miljö, trygghet och rättvisa.
Sid 9, Trygghet
Formuleringen "Därför finns det skäl att på politisk väg garantera ett skyddsnät..." Ja verkligen. För svag skrivning. Formuleras om.  Tillägg: Samhället och den gemenamma sektorn skall aktivt verka för rättvisa, trygghet och solidaritet.
Sid9, Rättigheter
Tillägg efter sista stycket: Centerpartiet har sitt ursprung i den kristna värdegrunden.
Sid 10 Jämställdhet
" ...nå sin fulla potential" (låter så tävlingsiskriktat) ersätts med "Och leva ett fullvärdigt liv".
Sid 11 Miljö och grön tillväxt
St 2." Kan vi flytta kostnaden för en förstörd miljö..". Formuleras om till ett förslag i stället. " Vi vill flytta kostnaden för en förstörd miljö till den resultaträkning som orsakar miljöförstöringen. Då kan en hållbar produktion bli ett naturligt val eftersom framtida kostnader då synliggörs när de uppstår.
Sid 11 Djur och natur
Allemansrätten, rad 3, förslag:  "Den är en viktig sedvanerätt som ökar människors frihet och livskvalité."
Sid 11 Föreslår ny rubrik: Energi och Klimat
Sid 12 En fri ekonomi
Tillägg: Vi vill utveckla en social marknadsekonomi med ansvar för människor, natur och miljö
Sid 12, Jobb tillväxt och företagande
Första stycket: "Det offentliga ska inte konkurrera med det privata  näringslivet eftersom det offentligas roll inte är att utföra det som enskilda människor, föreningar eller företag kan göra."
Fråga: Betyder det att centern anser att sjukvård, barnomsorg och äldrevård inte ska ha offentliga utförare? Utgår eller formuleras om.
Förslaget om plattare skattesystem: Utgår. Det gynnar människor med höga inkomster och missgynnar människor med låga.
Förslag: Skatt ska tas ut efter bärkraft. Det motverkar växande sociala klyftor.
Sid 13, Civilsamhälle och kulturliv
Bra avsnitt. Tillägg: Staten, landstinget och kommunerna har det yttersta ansvaret för fördelningen av samhällsresurser för trygghet, rättvisa och omsorg.
Sid 13 Kultur
Kultur inbegriper väl inte bara "..social verksamhet." I ett tidigare kulturprogram har centern slagit fast att "kultur är all mänsklig verksamhet". Bör bibehållas.
Sid 14, Staten och det offentliga samhället
Formuleringen "Staten bör vara så liten som möjligt", utgår." Centerpartiet måste slå vakt om statens, landstingens och kommunernas ansvar för att fördela resurser till välfärd, näringsliv, polis, rättsväsende, trygghet, säkerhet och service i hela landet.
Förslag: Staten ska klara av att rättvist fördela resurser ock motverka social och regional klyvning.
Sid 15, Decentralisering och federalism
Formuleringar om federalism utgår. Oklart och svårt att förstå. Skapar onödiga problem. Maktdelning och decentralisering är tillräckliga  begrepp. Meningen "Centerpartiet har som mål att omvandla Sverige i enlighet med federalismens principer" utgår.  Formuleringen om "regional lagstiftning" utgår. Se formulering under sid 16, "Livskraft i hela landet".
Sid 15, Integritet
Formuleringen "Personlig frihet och demokratiska rättigheter är viktigare än nationella intressen"  är oklar. Måste kompletteras med att "Polis, SÄPO och försvar ska stå under tydlig  demokratisk kontroll".
Formuleringen "Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar", utgår. Förslagen om månggifte och avskaffad arvsslott ligger långt från centerpartiets och de flesta människors grundläggande värderingar.
Sid 16, Livskraft i hela landet
Formuleringen "En utveckling i federal riktning." utgår. Omfördelning av makt är bra och kvarstår. " Formuleringen "Decentraliserad lagstiftningsrätt" utgår, Oklart vad som avses. Föreslås det för att Sverige ska bli en federal stat - så som föreslås på annan plats? Det är Sverige rikdag som ska stifta lagar. Lagar kan skrivas så att kommuner landsting och regioner själva väljer att införa dem, som LOV, lagen om valfrihet.
Sid 17, Utbildning
Formuleringen om avskaffad skolplikt utgår. Kan få långtgående konsekvenser som ingen kunnat förutse. Hemundervisning ska, som i dagens skollag, kunna ske på dispens.
Sid 18, En fri och fredlig värld
"Tyvärr är det alltjämt motiverat med ett militärt försvar". Formuleras om med tillägg att Sverige ska arbeta för avveckling av kärnvapen och nedrustning i Sverige och världen.
Sid 18, Migration och integration
Formuleringen om "fri invandring" utgår. Ett verklighetsfrämmande förslag. En helt Fri invandring för flyktingar och arbetskraftsinvandring utan regleringar i fråga om tider, försörjning, mm (som det inte står något om i programmet) inbjuder till stora sociala problem, för de som kommer och de som redan finns här. Ett politiskt parti måste ange hur detta ska lösas för att bli trovärdigt, även om programmet är en "vision". Fri invandring kan inte motiveras utifrån människors lika rätt och värde, som är något annat.
Förslag: Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös men reglerad flykting- och invandrarpolitik.
Fråga: Varför presenterade arbetsgruppens ordförande Per Ankersjö ensam programförslaget? Varför lyftes "fri invandring" fram som en så central fråga? Syftet?
Sid 19, Ny rubrik: Ett utvecklat nordiskt samarbete i ett demokratiskt Europa
Ny text: skrivning om nordiskt samarbete. Se under avsnittet nedan "Förslag att läggas till idéprogrammet."
Formuleringen " I stället för att styras indirekt av medlemsländernas regeringar bör rådet och Europaparlamentet ersättas av ett tvåkammarparlament", utgår. Mycket oklart. - EU-parlamentet skulle ju ersättas! Hur ska tvåkammarparlamentet se ut? Hur ska det väljas? Ska EU bli en federal stat som USA med senat och representanthus.  Kommissionens ordförande ska väljas av folket liksom presidenten i USA. Vi får EUropas Förenta Stater. Är detta förslaget?
Förslag att läggas till idéprogrammet
1.Kärnkraft som energikälla är inte uthållig och ska avvecklas. Lägges till på sid 11 under den nya rubriken "Energi och klimat". 
2.Centerpartiet ska stärka valfriheten för den enskilde att under olika livsperioder arbeta mer eller mindre utifrån egna behov och förutsättningar. Ett avsnitt om livsbalans bör tillföras programmet i enlighet med motion bifallen av distriktsstämman 2012 i Stockholms län.
3. Vi måste satsa på modern miljövänlig transportteknik. Förslag: införs under sid 12 "klimatet", sista stycket
4 Ny skrivning om brukarrätt. Stat och samhällsplanerare måste stärka möjligheten till påverkan för de människor som brukar en nyttighet men där beslutet om nyttigheten tas av andra än de som brukar den, som flygplatser, stationer, broar och vägar. Förslag: Tillägg på sid 14 under "Staten och det offentliga samhället", andra stycket.
5. Ny formulering att läggas till på sid 19 under rubriken "Ett utvecklat nordiskt samarbete i ett demokratiskt Europa": Norden har en genom århundraden stark kulturell och social samhörighet. Vi vill upprätthålla och på alla sätt stärka samarbetet mellan nordens länder.

Om ändringsförslagen blir omfattande, idéprogrammet blir svårt att överblicka och/eller tiden bedöms för kort bör stämman i mars hålla öppet för en återremiss med antagande på ordinarie partistämma i september.
onsdag 2 januari 2013

Kristdemokraterna - Länge och långt under 4-procentsspärren i alla opinionsmätningar
Göran Hägglund har det sämsta läget av de mindre Allianspartierna. Han har haft det länge och han har inte kommit ur det läget. Möjligen kan man säga att han redan har blivit utmanad av Mats Odell och blivit omvald och därför trots allt har ett starkt mandat av medlemmarna i partiet. Pensionsfrågan ska lyfta kd, så är det tänkt. I år får pensionärerna bättre utdelning, nästa år minskar det igen. Regeringen kan hjälpa till med nya skatteregler som jämställer pensionärer med de som har arbete inför valet 2014. Det hjälper Kd men räcker det...?
Kd måste hitta på något som breddar partiet
Det är lätt att sitta på läktaren och säga det men det är svårare att finna ut vad det ska vara. Det är kring välfärd, äldre, familjen, barnen som Kd har starkt stöd. Att finna en bättre modell än i dag för vårdnadsbidrag, föräldraledighet och en bättre vardag för familjer med barn och två heltidsarbetande kan vara en ingång. En bättre livsbalans helt enkelt, så som jag föreslagit att centern borde ta tag i. Rätt att själv bestämma arbetstiden när barnen är små.

För övrigt har jag nu läst tidningarna och Ipaden, tränat, sågat ved, ätit frukost, kollat mail och nu blogg och nu försöker Sonja och jag finna en tid för vinprovning som jag fick i present för ett år sedan....