onsdag 3 maj 2017

Hemmesta  Centrum. Bygg mindre, lägre och med skärgårdskänsla
Ett förslag till detaljplan för Hemmesta Centrum är nu ute på remiss. Här kommer en telegramtext i punktform om förslaget.

Värmdö får inte bli någon förort till Stockholm. 700 lägenheter är alldeles för mycket. Förslaget bör minskas till 200-300 lägenheter. Inga hus bör vara högre än 4 våningar.
Hemmesta ska vara ett allsidigt lokalsamhälle med bostäder, arbetsplatser, parker, fritidsanläggningar och mötesplatser för alla åldrar. Skärgårdskänslan och småskaligheten. måste bevaras.
Fyrkantiga, platta punkthus bör undvikas. Sneda hustak skapar variation och ger utrymme för solpaneler. Hyreslägenheter, bostadsrätter och enfamiljshus ska blandas i ett nät av gångstråk och cykelbanor. Handel och service på bottenplanet på de större husen skapar närhet och hemkänsla. Balkonger, burspråk och takterasser berikar bebyggelsen.
Förslaget om en trafiksäker upphöjd gångbro vid torget mellan Coop och busshållplatsen är utmärkt.  Förslaget om två rondeller är också bra, den befintliga vid Kolvik och varför inte en rondell vid Dalvägen mot Skärgårdsvägen. Infartsparkeringar bör ligga nära kollektivtrafiken. En säker och väderskyddad cykelparkering bör tillskapas vid torget och en vid busshållplatsen på Skärgådsvägen.
Ett reversibelt körfält, alternativt permanent trefiligt med dubbelfiler in på morgonen mellan Hemmesta Vägskäl och Ålstäket bör skapas. Det som alternativ till att bygga Förbifart Hemmesta genom Storskogen.
 Pendelbåtar bör förhandlas med landstinget utgående från Hemmesta Vägskäl, Kolvik eller Ålstäket.
Området bör byggas ut i etapper under en längre tidsperiod

Hans Lindqvist, (C) , Hemmesta

Inga kommentarer: