måndag 24 februari 2014


Motion till Värmdö kommunfullmäktige  angående alternativ till
”Nya Slussen”

Slussen har tjänat oss väl men  en ny trafik- och bussterminallösning är nödvändig. Enligt det
förslag som ligger skall den nuvarande bussterminalen vid tunnelbanan ersättas med en terminal
i ett bergrum inne i Katarinaberget.

Sedan förslaget om bergrumsterminalen presenterades har beslut fattats att dra ut tunnelbana
till Nacka Forum. Detta förbättrar avsevärt kommunikationerna för boende i Nacka och Värmdö som
pendlar till Stockholm. Nacka Forum blir med tunnelbaneutbyggnaden en viktig omstigningsplats.

Vi i Värmdö ska ha kvar direktbussarna till Slussen men enligt SL kommer busstrafiken till
Slussen minska markant, vilket gör den stora bussterminal inne i Katarinaberget  överdimensionerad och onödig. Mark- och miljödomstolen beslöt den 6 december 2013 att upphäva Stockholms kommunfullmäktiges beslut om detaljplan för Nya Slussens bussterminal inne i Katarinaberget. Det innebär stora  möjligheter för staden att ändra inriktning och göra ett omtag i frågan. För bussresenärerna från Nacka – Värmdö innebär en bergrumsterminal 200-300 meter längre  gångavstånd till tunnelbana, stora nivåskillnader, 24 meter rulltrappor till en beräknad
kostnad av 2 miljarder.

När Stockholm stad lade fram förslaget Nya Slussen 2011 ingick en modern bussterminal i direkt
anslutning till Slussen. Kort därefter ändrades förslaget att flytta terminalen till ett  bergrum i Katarinaberget. Detta för att tillåta mer kommersiella ytor på Slussen bland annat  för en galleria, som inte längre är aktuell. Det möjliggör en återgång till det första förslaget från 2011 som då av Stockholms stad ansågs uppfylla alla krav.

Mest negativt för Värmdö-och  Nackaborna, är de provisoriska trafiklösningar som ska gälla då
”Nya Slussen” byggs:

•Stadsgårdsleden får bara två filer, Skeppsbron stängs av helt i 6 år, avfart till
munkbron från stadsgårdsleden försvinner i 4 år.
•Katarinavägen stängs av helt i fyra år för all trafik, inklusive fyra busslinjer ,
varav två är stombusslinjer som ska gå via Folkungagatan.
•Saltsjöbadståget ska stanna i Henriksdal för ombyte till bussar som ska ta sig igenom
den ansträngda trafiken fram till en provisorisk bussterminal vid
Slussen, vilket också  negativt påverkar Värmdöborna. Detta  ska pågå i sex år.
•Några restidsberäkningar för bil- och kollektivtrafiken från Nacka - Värmdö till Slussen under
byggtiden har inte presenterats.
 Bussterminalen i Katarinaberget beräknas öka ombytestiden med 5 minuter. Att en
så stor infrastrukturinvestering med negativ effekt för medborgarna
beslutats är i sig mycket
anmärkningsvärt.

T-korsningarna. ”Nya Slussens” ljusreglerade T-korsningar som ersätter Slussens planseparerade
trafikeffektiva och säkra klöverbladsrondeller kommer enligt stadens analyser medföra ständig
kö i den nya stadgårdsledstunneln.

Bussterminalen innebär stora risker. Att inrymma en bussterminal inne i ett bergrum är mycket
olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Mycket få sådana anläggningar har byggts i världen, bl.a. på grund av säkerhetsriskerna. Till skillnad från vad som är fallet i tunnelbanan
har bussar explosionsmotorer. Ett slutet bergrum leder till att rök- och ett stort antal människor måste kunna utrymmas snabbt. Det är svårt att göra från den nivå under havsvattennivån som
Katarinaterminalen kommer att ligga på. Stadsgårdsledstunneln  innehåller en ljusreglerad T-
korsning inne i tunneln, inklusive kraftiga lutningar. Olycksfallsrisken är betydande och
konsekvensen av olycksfall inne i stadsgårdsledstunneln är stor.

Stockholms stads plan ”Nya Slussen” är mycket negativ för Värmdöborna samt för ostsektorns
näringsliv där lokaler redan står stor tomma på grund av de dåliga lösningar för trafiken som
Nya Slussen innebär.

Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade att kommunfullmäktige beslutar att kontakta
Stockholms stad och föreslå

att staden ska stå fast vid det besked staden uttalat att inte börja bygga ”Nya Slussen” innan
det finns en helhetslösning för Slussen, det vill säga då det finns en laga kraft vunnen
detaljplan också för bussterminalen

att bussterminalen ska läggas på nuvarande läge för omstigning till T-bana och stadsbussar.

att Stadsgårdsleden ska vara öppen med fyra filer under hela byggperioden

att av- och påfart till Skeppsbron från Stadsgårdsleden ska vara öppen under hela byggperioden

att säkerheten i bussterminalen och den nya Stadsgårdsleden granskas objektivt och att den
granskningen blir offentlig.

att en genomförandegrupp med företrädare för staden, landstinget, Nacka och Värmdö kommuner
inrättas för att lösa gemensamma problem  under byggtiden.

att Saltsjöbadståget ska gå fram till nuvarande slusstation under hela byggperioden för att
inte öka trängseln med bussar ytterligare.

att alternativförslaget Slussen Plan B noga studeras och prövas

Värmdö den 21 februari

Hans Lindqvist ( C )

Svd i dag: svd.se/nyheter Oron sprider sig i Centerpariet: Det går att rätta till om vi vill..rim och rätt
Visst, idéprogrammet spökar fortfarande, som den kloke Lars Vikinge säger i artikeln. Eller som Voltaire sa: "Åsikter är som spikar, lätta att slå i men svåra att dra ur." Och det kan jag säga med säkerhet som när någon vill prata med mig på bussen så är det alltid frågor kring Centerns idéprogram som återkommer.Var kom det ifrån? Men hur kunde ni.. Men vi måste bort från de nu.

Vi måste tillbaka till våra kärnväljare och skaffa nya som känner igen centern som parti.
Börja med att kräva avveckling av två kärnkraftverk under nästa mandatperiod. Vindkraften har ökat till .8 Twh per år. Det är en fantastisk utveckling tack vare centern i regeringen. Finns det då något bättre läge nu än att avveckla några kärnkraftverk, särskilt som Oskarshamn 1 redan har stora problem.. Och det strider inte mot energiuppgörelsen att föreslå detta från centern inför nästa mandatperiod. 
För övrigt ska vi ha styrelse- och kretsmöte i kväll i Värmdöcentern och diskutera valrörelsen. Centern kommer...

Inga kommentarer: