fredag 25 januari 2013

Här kommer en motion lite omarbetat som jag väckte redan förra året som behandlades positivt men där jag inte sett några avtryck och därför väcker den igen.  Centern pratar mycket om företag, det är bra, men vi behöver prata mycket mer om människor.  Hela motionen om livsbalans handlar om människan.


 Motion till Centerns distriktsstämma i Stockholms län och partistämma i Karlstad  2013
                                                     Livsbalans
Människans liv präglas av stora variationer från barndomen till ålderdomen. Behoven, drömmarna, önskemålen och förhoppningarna ser olika ut under olika livsperioder; barndomen, uppväxten, skoltiden, studierna, familjelivet, medelåldern, ålderdomen. Med ökad livslängd kommer sannolikt flera av dessa perioder att bli längre. Självklart vill vi leva ett helt, fullvärdigt, ja kanske fullkomligt liv så stor del av livstiden som möjligt och forma vårt liv utifrån våra olika behov och sammanhang. Vad som är ett fullvärdigt liv varierar naturligtvis med åldern. Denna motion behandlar livsperioden från avslutad skolgång och inträdet på arbetsmarknaden till ålderdomen.

Arbetslivet innebär liksom andra livsperioder en förändring. För de flesta, upp på morgonen, transporter och fasta tider på en arbetsplats. Det skapar en livsrytm där arbetet blir centralt. Vardagen och ”vardagspusslet” cirklar mycket kring hur arbetet ser ut; när, var, hur och hur länge. Arbetslivets utformning avgör mycket av om vardagen blir bra eller dålig och om livsdrömmarna blir verklighet eller allt känns svårt, hårt och tungt.

Arbetslivet och vardagspusslet kommer att bli en stor fråga i valet 2014. Sex timmars arbetsdag eller 30-timmarsvecka är en sådan fråga som både Vänstern och Miljöpartiet sannolikt kommer att driva med lite olika versioner
Det kan låta lockande. Vem vill inte jobba mindre till bibehållen lön. Men vad kostar reformen och är det verkligen rätt väg?
Mindre arbete kan vara både ett önskemål och ett behov, under en viss livsperiod, precis som mer arbete kan vara det i en annan. Önskan och möjligheten att arbeta varierar under livscykeln.

Centerns svar på förslagen om 6 timmars arbetsdag och jobb till 75 ska vara livsbalans med ett samlat program för rätten och möjligheten att arbeta mycket, lite, lite mindre och inget alls under olika perioder i livet. Livsbalans för livskvalité.

Efter studierna vill man och kan man kanske arbeta mycket. Man vill pröva sina vingar, man vill träffa mycket folk, man vill se vad man passar till och vad som är roligt. När man bildar familj blir vardagen en annan. Det går inte att arbeta lika mycket. Jag vill också vara hemma med mina barn…Man och hustru vill båda jobba mindra och vara hemma med barnen när de är små. Föräldraförsäkringens utformning och omfattning kan vara ett sätt att komma till rätta med dessa behov och önskemål. Kortare arbetsdag, halvdag, varannan dag kan vara andra vägar. När barnen vuxit upp och är på väg att flytta hemifrån vill man kanske arbeta mer igen och sedan mindre, lite eller inget alls på ålderns höst.
 I dag är vadagspusslet en könsfråga. Fackförbundet PTK har visat att deltidsarbete är tre gånger så vanligt bland kvinnor som bland män. Det är ojämlikt i vardagslivet och det är ojämlikt när den lägre pensionen ska betalas ut för kvinnan.

Sex timmars arbetsdag för alla under alla olika perioder i livet är inte den bästa vägen. Precis som åtta timmars arbetsdag av enskilda, fack och arbetsgivare sedan länge har luckrats upp i perioder med längre och kortare arbetstider. Sex timmars arbetsdag för alla hela livet ska mötas med centerns förslag om livsbalans. Alla människor ska ha rätt och ges lagliga, praktiska och ekonomiska möjligheter och förutsättningar att arbeta mer eller mindre under olika delar av livet; att själv styra över sitt arbetsliv, sin vardag och tiden för pension.

Tidpunkter och regler för när den enskildes arbete börjar och slutar, som t.ex ”uppnådd pensionsålder” har tjänat ut i en modern värld. Arbetslivets regler ska utformas så att valfriheten ökar och gör att detta blir möjligt. Ett program för livsbalans ska arbetas fram. Ett program som kan underlätta vardagslivet och arbetslivet över livscykeln. Vi vill att det ska finnas så många lyckliga, hela, glada och livsbejakande människor som möjligt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknade
att centerpartiet ska stärka valfriheten för den enskilde att under olika livsperioder arbeta mer eller mindre utifrån egna behov och sammanhang
att lagstiftning och arbetsregler skall utformas så att detta blir möjligt
att centerpartiet ska ta fram ett program för livsbalans inför valet 2014
att motionen översändes till partistämman i Karlstad

Värmdö den 13 februari 2013       
Hans Lindqvist

Inga kommentarer: