torsdag 3 januari 2013


Nu kommer mina synpunkter på idéprogrammet. Det måste omarbetas och mycket kring nyliberalism och tokliberalism rensas ut. Tycker också det vore bra om andra som har kritiska synpunkter som mina går med i den  nybildade FB-gruppen "Centerpartister som reagerar på Framtidsbygget": https://www.facebook.com/groups/318056604970481/Centern i allvarligt läge - stoppa nyliberalismen i idéprogrammet -  stärk den gröna centeridentiteten
År 1973 fick centerpartiet 26,1 procent i valet. År 1976 fick vi 25.1 och bildade regering med Torbjörn Fälldin som statsminister. En jordnära och folklig  politik för en social marknadsekonomi, decentralisering, allsidiga lokalsamhällen, god miljö, socialt ansvar, nej till kärnkraft. Centern var en tredje kraft med den tydliga gröna centeridentiteten.
                 Tider är olika. Det går inte bara att översätta, men människor måste känna igen sitt parti. I förslaget till idéprogram gör jag inte det. Det är liberalism, nyliberalism och ultraliberalism. Det man närmast tänker på är den amerikanska Tea-Party rörelsen, långt ut till höger. En frihet med "sköt dig själv- och skit i andra." Staten ska vara så liten som möjligt. Trygghet, rättvisa, solidaritet och socialt ansvar kommer bort. Programmets hela inriktning verkar vara hämtat från ärkeliberaler som Johan Norberg, Mattias Svensson och Cato-Institutet i Washington. Timbro skrattar glatt.

Sju punkter måste bort
1. Fri invandring, 2. Plattare skatt, 3. Staten bör vara så liten som möjligt, 4.Månggifte, 5.Avskaffad arvslagstiftning, 6. Avskaffad skolplikt, 7. Begreppet ett federalt Sverige som blir en sorts övergång till förslaget om den federala EU-staten, Europas Förenta Stater.
Tre frågor:
Vad finns det för folkliga krav för ovanstående förslag?
På vilket sätt känner medlemmar och väljare igen centerpartiet i dessa förslag?
Vad är det som är så hållbart i dessa förslag?

Processen - bra med öppen debatt - för kort remisstid för medlemmar, kretsar och disrikt
Den öppna processen över nätet är positivt. Tiden för kretsar och distrikt att behandla idéprogrammet är dock alldeles för kort. Synpunkter ska vara inne senast 5 februari. Då har arbetsutskottet 2-3 dagar på sig att behandla alla - tusentals ändringar som kommer att föreslås - innan utskicket till partistyrelsen som ska behandla programmet den 15 februari. Det blir en på tok för kort tid för enskilda medlemmar, kretsar och distrikt att behandla programförslaget och därmed stärka förankringen i centerrörelsen.
Allmänt
En hållbar framtid är ett bra namn på programmet. Utmärkt att miljö- och klimatpolitiken genomsyrar hela programmet och att tillväxt som begrepp måste kompletteras med ett hållbarhetsperspektiv. Förslagen om att låta en del av värdeskapningen från skog, gruvor och vattenkraft stanna i de kommuner där värdet skapas genom decentraliserade skattebaser är utmärkt. Det kan gälla fastighetsbeskattning av vattenkraften eller en naturresursskatt på malm och skog. Det stärker den gröna centeridentiteten som är centerrörelsens kärna.
Redan i Bondeförbundets barndom för hundra år sedan insåg Carl Berglund och andra att en otyglad låt-gå liberalism leder till centralisering, koncentration och ökade klyftor. För att åstadkomma trygghet och rättvisa mellan rik och fattig, stad och land krävdes styrning av marknadskrafterna som motverkade centralisering av befolkning, kapital och makt. I partiprogrammet från 2001 fångades mycket av detta in under begreppet ekohumanism som programgruppen tagit bort och ersatt med liberalism. Ekohumanismen ska vara kvar som begrepp och utvecklas.
Ordet liberalism i programförslaget bör i sammanhang där det representerar centerpartiet ersättas med socialliberalism och ordet marknadsekonomi på samma sätt med en social marknadsekonomi. Centerpartiet behöver möta sin historia och sina grundläggande värderingar och stärka sina  rötter för att folk ska känna igen partiet och för att vi positivt ska möta framtiden. "Gamla centern" måste gå att känna igen i "Nya centern".
Ett fritt, självständigt, grönt och idémässigt starkt centerparti ökar förtroendet för partiet och vinner framgångar bland medborgarna - Ett hållbart val.
Vad måste förtydligas och formuleras om - sida för sida
Jag går nu igenom programförslaget sida för sida och kommenterar sådant som jag anser måste utgå, förtydligas och/eller formuleras om.
Sid  7 Centerpartiet, Sverige och världen
Frihet måste balanseras med starkare skrivningar för rättvisa, solidaritet, trygghet och stöd till svaga grupper. Statens, landstingens och kommunernas utjämnande roll måste understrykas.
Sid 7 från fattigdom till välstånd
"Sverige är i dag en centraliserad enhetsstat.." formuleras om t.ex "Dagens kraftiga befolkningskoncentration och centralisering till storstäderna har skapat trängsel, miljöproblem  och bostadsbrist i städerna och avfolkning och försämrad service på landsbygden." Vi vill skapa styrmedel som ökar förutsättningarna för ett gott liv i både stad och land, som stärkt miljöpolitik, stöd till ökat bostadsbyggande, skatteutjämning, decentraliserade skattebaser och varierande arbetsgivaravgifter.
Sid 8 För globalitet och hållbarhet
Förtydligas - t.ex "Vi vill stärka och öka frihandeln i världen. Den fria rörligheten i EU:s inre marknad bör stärkas ytterligare och utvidgas till att på sikt omfatta hela världen".
Formuleringen "Nationsgränser och nationer som begrepp minskar i värde..",.är inte korrekt. Många nya nationer tillkommer hela tiden. Att skapa nya nationer kan stärka friheten och självkänslan. Syftet att minska spänningarna mellan nationer är bra.  Formuleras om.
"Genom lokalt såväl som och globalt ansvarstagande.... tillägg: En glokal värld.
 Sid 9 Frihet
Formuleras om: Centerpartiet är ett sociallberalt, decentralistiskt parti.Tillägg: Frihet innebär också ansvar för medmänniskor, natur, miljö, trygghet och rättvisa.
Sid 9, Trygghet
Formuleringen "Därför finns det skäl att på politisk väg garantera ett skyddsnät..." Ja verkligen. För svag skrivning. Formuleras om.  Tillägg: Samhället och den gemenamma sektorn skall aktivt verka för rättvisa, trygghet och solidaritet.
Sid9, Rättigheter
Tillägg efter sista stycket: Centerpartiet har sitt ursprung i den kristna värdegrunden.
Sid 10 Jämställdhet
" ...nå sin fulla potential" (låter så tävlingsiskriktat) ersätts med "Och leva ett fullvärdigt liv".
Sid 11 Miljö och grön tillväxt
St 2." Kan vi flytta kostnaden för en förstörd miljö..". Formuleras om till ett förslag i stället. " Vi vill flytta kostnaden för en förstörd miljö till den resultaträkning som orsakar miljöförstöringen. Då kan en hållbar produktion bli ett naturligt val eftersom framtida kostnader då synliggörs när de uppstår.
Sid 11 Djur och natur
Allemansrätten, rad 3, förslag:  "Den är en viktig sedvanerätt som ökar människors frihet och livskvalité."
Sid 11 Föreslår ny rubrik: Energi och Klimat
Sid 12 En fri ekonomi
Tillägg: Vi vill utveckla en social marknadsekonomi med ansvar för människor, natur och miljö
Sid 12, Jobb tillväxt och företagande
Första stycket: "Det offentliga ska inte konkurrera med det privata  näringslivet eftersom det offentligas roll inte är att utföra det som enskilda människor, föreningar eller företag kan göra."
Fråga: Betyder det att centern anser att sjukvård, barnomsorg och äldrevård inte ska ha offentliga utförare? Utgår eller formuleras om.
Förslaget om plattare skattesystem: Utgår. Det gynnar människor med höga inkomster och missgynnar människor med låga.
Förslag: Skatt ska tas ut efter bärkraft. Det motverkar växande sociala klyftor.
Sid 13, Civilsamhälle och kulturliv
Bra avsnitt. Tillägg: Staten, landstinget och kommunerna har det yttersta ansvaret för fördelningen av samhällsresurser för trygghet, rättvisa och omsorg.
Sid 13 Kultur
Kultur inbegriper väl inte bara "..social verksamhet." I ett tidigare kulturprogram har centern slagit fast att "kultur är all mänsklig verksamhet". Bör bibehållas.
Sid 14, Staten och det offentliga samhället
Formuleringen "Staten bör vara så liten som möjligt", utgår." Centerpartiet måste slå vakt om statens, landstingens och kommunernas ansvar för att fördela resurser till välfärd, näringsliv, polis, rättsväsende, trygghet, säkerhet och service i hela landet.
Förslag: Staten ska klara av att rättvist fördela resurser ock motverka social och regional klyvning.
Sid 15, Decentralisering och federalism
Formuleringar om federalism utgår. Oklart och svårt att förstå. Skapar onödiga problem. Maktdelning och decentralisering är tillräckliga  begrepp. Meningen "Centerpartiet har som mål att omvandla Sverige i enlighet med federalismens principer" utgår.  Formuleringen om "regional lagstiftning" utgår. Se formulering under sid 16, "Livskraft i hela landet".
Sid 15, Integritet
Formuleringen "Personlig frihet och demokratiska rättigheter är viktigare än nationella intressen"  är oklar. Måste kompletteras med att "Polis, SÄPO och försvar ska stå under tydlig  demokratisk kontroll".
Formuleringen "Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar", utgår. Förslagen om månggifte och avskaffad arvsslott ligger långt från centerpartiets och de flesta människors grundläggande värderingar.
Sid 16, Livskraft i hela landet
Formuleringen "En utveckling i federal riktning." utgår. Omfördelning av makt är bra och kvarstår. " Formuleringen "Decentraliserad lagstiftningsrätt" utgår, Oklart vad som avses. Föreslås det för att Sverige ska bli en federal stat - så som föreslås på annan plats? Det är Sverige rikdag som ska stifta lagar. Lagar kan skrivas så att kommuner landsting och regioner själva väljer att införa dem, som LOV, lagen om valfrihet.
Sid 17, Utbildning
Formuleringen om avskaffad skolplikt utgår. Kan få långtgående konsekvenser som ingen kunnat förutse. Hemundervisning ska, som i dagens skollag, kunna ske på dispens.
Sid 18, En fri och fredlig värld
"Tyvärr är det alltjämt motiverat med ett militärt försvar". Formuleras om med tillägg att Sverige ska arbeta för avveckling av kärnvapen och nedrustning i Sverige och världen.
Sid 18, Migration och integration
Formuleringen om "fri invandring" utgår. Ett verklighetsfrämmande förslag. En helt Fri invandring för flyktingar och arbetskraftsinvandring utan regleringar i fråga om tider, försörjning, mm (som det inte står något om i programmet) inbjuder till stora sociala problem, för de som kommer och de som redan finns här. Ett politiskt parti måste ange hur detta ska lösas för att bli trovärdigt, även om programmet är en "vision". Fri invandring kan inte motiveras utifrån människors lika rätt och värde, som är något annat.
Förslag: Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös men reglerad flykting- och invandrarpolitik.
Fråga: Varför presenterade arbetsgruppens ordförande Per Ankersjö ensam programförslaget? Varför lyftes "fri invandring" fram som en så central fråga? Syftet?
Sid 19, Ny rubrik: Ett utvecklat nordiskt samarbete i ett demokratiskt Europa
Ny text: skrivning om nordiskt samarbete. Se under avsnittet nedan "Förslag att läggas till idéprogrammet."
Formuleringen " I stället för att styras indirekt av medlemsländernas regeringar bör rådet och Europaparlamentet ersättas av ett tvåkammarparlament", utgår. Mycket oklart. - EU-parlamentet skulle ju ersättas! Hur ska tvåkammarparlamentet se ut? Hur ska det väljas? Ska EU bli en federal stat som USA med senat och representanthus.  Kommissionens ordförande ska väljas av folket liksom presidenten i USA. Vi får EUropas Förenta Stater. Är detta förslaget?
Förslag att läggas till idéprogrammet
1.Kärnkraft som energikälla är inte uthållig och ska avvecklas. Lägges till på sid 11 under den nya rubriken "Energi och klimat". 
2.Centerpartiet ska stärka valfriheten för den enskilde att under olika livsperioder arbeta mer eller mindre utifrån egna behov och förutsättningar. Ett avsnitt om livsbalans bör tillföras programmet i enlighet med motion bifallen av distriktsstämman 2012 i Stockholms län.
3. Vi måste satsa på modern miljövänlig transportteknik. Förslag: införs under sid 12 "klimatet", sista stycket
4 Ny skrivning om brukarrätt. Stat och samhällsplanerare måste stärka möjligheten till påverkan för de människor som brukar en nyttighet men där beslutet om nyttigheten tas av andra än de som brukar den, som flygplatser, stationer, broar och vägar. Förslag: Tillägg på sid 14 under "Staten och det offentliga samhället", andra stycket.
5. Ny formulering att läggas till på sid 19 under rubriken "Ett utvecklat nordiskt samarbete i ett demokratiskt Europa": Norden har en genom århundraden stark kulturell och social samhörighet. Vi vill upprätthålla och på alla sätt stärka samarbetet mellan nordens länder.

Om ändringsförslagen blir omfattande, idéprogrammet blir svårt att överblicka och/eller tiden bedöms för kort bör stämman i mars hålla öppet för en återremiss med antagande på ordinarie partistämma i september.
Inga kommentarer: