måndag 16 juni 2014

Här kommer motion till kf om Slussen som stöds av kf-gruppen och kretsen. Det blir en viktig fråga för Värmdö kommun där Värmdöcentern är pådrivande för Plan B med bussterminal kvar på nuvarande plats på Slussen, och Nej till Katarinaberget.

Till kommunfullmäktige i Värmdö
Motion angående upprustning av  Slussen med bussterminalen på nuvarande plats och en trafikförsörjningsplan , för Värmdö

Kritiken mot Stockholms stads "Nya Slussen" är omfattande såväl i Stockholm som i Nacka och Värmdö. Mark- och miljööverdomstolen stoppade det ogenomtänkta förslaget till bussterminal i Katarinaberget bland annat för brister i fråga om samråd.  Bussterminalen i Katarinaberget var ett dåligt förslag med stora risker för allvarliga brandolyckor. Det hade också inneburit 2-300 meters  längre gångavstånd till T-banan och Stockholmsbussarna för resande från Nacka och Värmdö. Stoppet för bussterminalen var en seger för förnuftet

Domstolsbeslutet innebär stopp för stadens "Nya Slussen" eftersom det inte finns någon godkänd helhetslösning. Trots  löfte om motsatsen avser Stockholm att börja bygga "Nya Slussen" utan att det är klart med bussterminalen. Detta framkom tydligt vid det stora offentliga mötet om Slussen i Tornhuset i Gustavsberg den 3 juni.  Stadens representant uttalade sig där tydligt för att "huvudinriktningen är en terminal i Katarinaberget" och att en ny detaljplan ska tas fram som kan komma att ta 3-4 år. Startar bygget av "Nya Slussen" enligt stadens planer så försvinner den nuvarande platsen för bussterminalen.  Den nya detaljplan som staden nu planerar att ta fram riskerar också  den att stoppas nu på grund av brand- och säkerhetsriskerna som formellt inte prövades i sak i  det Nej- beslut för bussterminalen som nu gäller. Det kan betyda att det inte blir någon bussterminal alls på Slussen för Nacka- och Värmdöborna utan att den måste flyttas till Gullmarsplan eller någon annan plats.

Vi  vill inte ha något nytt försök från staden med en ny detaljplan för en ny bussterminal insprängd i Katarinaberget. Det skulle försena projektet i 3-4 år och det riskerar att få till svar att bussarna får gå någon annan stans än till Slussen.

Ingen byggstart bör  ske enligt stadens planer  innan det finns en helhetslösning för Slussen, det vill säga inklusive detaljplan för bussterminal för Nacka- Värmdöborna. Bussterminalen ska ligga på nuvarande plats i bästa läge för omstigning till T-bana och stadsbussar. Under ombyggnadstiden ska det finnas fyra filer på Stadsgårdsleden så att framkomligheten garanteras för Nacka- och Värmdöbor. Ingen bussning ska ske från Henriksdal  av Saltsjöbanans resenärer eftersom det kraftigt skulle öka trängseln in mot Slussen.

Ett alternativ till "Nya Slussen" är Slussen Plan B. Detta förslag går att genomföra på ungefär halva tiden och till halva kostnaden jämfört med "Nya Slussen". Här behövs ingen ny detaljplan eftersom Plan B utgår från gällande markanvändning och rådande klöverbladslösning. Plan B innebär att man river nuvarande Slussen som är i stort behov av upprustning och grundar, förstärker, bygger upp och moderniserar med en effektivare fördelning av ytorna. Framkomligheten blir bättre för bussar och cyklister helt avskilt från bilar och gående. Biltrafiken flyter bättre eftersom man behåller de planfria korsningarna.

Bussterminalen blir helt ny med bättre kapacitet än både i dag och jämfört med "Nya Slussen" samtidigt som den blir anpassbar när behoven blir mindre med T-bana till Nacka. Byggtiden för Plan B beräknas till 4 år mot 8 år för "Nya Slussen". De extremt dåliga provisoriska trafiklösningarna som "Nya Slussen" skapar blir mindre och under kortare tid. De planskilda rondellerna med klöverbladen blir kvar. De kraftigt höjda olycksriskerna med  400-meters tunneln under Stadsgårdstunneln försvinner, liksom den 8-filiga motorvägsliknande lutande bron mellan Södermalm och Gamla stan.

Det bästa för Värmdöborna är att börja med att rusta upp Slussen NU utan någon ny planprocess vilket plan- och bygglagen medger. Riv och bygg upp ett nytt modernt Slussen med en miljö- och bullervänlig bussterminal på nuvarande plats med passagerarna inomhus och bussarna utomhus. Här finns redan ett förslag med www.SLUSSEN plan B.nu där allt beskrivs. Detta vill vi i Värmdöcentern.

Varför vänta i åtta år med trafikproblem in till Slussen för att få en dyr och dålig lösning när Plan B kan ge oss en lösning som blir dubbelt så bra, går dubbelt så fort och blir hälften så dyr.

Värmdö kommun måste på ett helt annat sätt än hittills följa och påverka  Slussen projektet både avseende själva bygget och trafikförsörjningen från Värmdö till Slussen under byggtiden. En trafikförsörjningsplan bör tas fram i detta syfte. Ett löpande samråd ska ske med staden, Nacka kommun och landstinget under hela byggtiden.

För att underlätta trafikförsörjningen in mot staden under byggtiden men också som permanent lösning bör Värmdö kommun  driva på för att vi får moderna, miljövänliga, gärna eldrivna pendelbåtar från till exempel Gustavsberg och Ålstäket till Slussen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknade att kommunfullmäktig beslutar

att  Värmdö kommun föreslår att en politisk samrådsgrupp för Slussenfrågan  med representanter för Värmdö, Nacka och landstinget omedelbart tillsätts

att Värmdö i detta arbete ska kräva att
ingen ny detaljplan tas fram för bussterminalen i Katarinaberget
att ingen byggstart ska ske enligt stadens planer innan det finns en helhetslösning för Slussen
 att bussarna från Värmdö ska gå till Slussen på nuvarande plats
att fyra filer ska finnas på stadsgårdsleden under byggtiden
att en upprustning av Slussen ska ske NU enligt Slussen Plan B
att en trafikförsörjningsplan under byggtiden tas fram
att moderna miljövänliga, gärna eldrivna pendelbåtar sätts in under byggtiden och också därefter från t.ex  Gustavsberg och Ålstäket till Slussen.

Värmdö den 12 juni 2014

Hans Lindqvist (C), ledamot av kommunfullmäktige
Ina Ununger (C),  ledamot av kommunfullmäktige
För övrigt åker jag nu in till Mölnvik och fixar min cykel som fått lite problem, läser kf-handligar oh sedan landsting-s,kretsstyrelse och kretsmöte.


 


Inga kommentarer: