tisdag 28 maj 2013


Motion till Värmdö kommunfullmäktige om att skapa fler arbetsplatser i kommunen för minskat resande, trängsel och stress och en bättre miljö och vardag

Det krävs nytänkande och nya initiativ för att skapa en bättre vardag för människorna i Stockholmsregionen. En sådan fråga är att öka antalet arbetsplatser i kommunerna, i vårt fall i Värmdö, för att minska resandet, trängseln, stressen och miljön i vardagen. För Värmdös del handlar det om i storleksordningen 60-70 procent som reser från kommunen varje dag till arbete utanför Värmdö.

I takt med att Stockholmsregionen växer kommer dessutom belastningen på trafiksystemen att öka. Fram till 2030 kommer med dagens ökningstakt regionen att växa med ett Oslo fram till 2030.

Värmdö kommun kan naturligtvis inte ensamt lösa problem som är regionala och nationella. Värmdö kan dock bidra med att på alla sätt stimulera fler företag att etablera sig i kommunen. Det kan göras genom att göra Värmdö till ett lockande alternativ, med mark, stöd för bygglov och etableringar, bra skolor och service. Värmdös natur och miljö med vatten och skärgård ger också de bästa förutsättningar för att locka hit företag och entreprenörer.

Värmdö behöver bra vägar, nya och säkrare infartsparkeringar och en bättre och utökad kollektivtrafik. Men frågan handlar också om att bättre utnyttja den mark, de resurser, den infrastruktur och de bostäder som redan finns. Fler arbetsplatser  till Värmdö ger möjlighet att arbeta närmare bostaden och minskar köer och trängsel.

En fråga som bör prövas är också om kommunen tillsammans med näringsliv och fastighetsägare skulle kunna erbjuda "hemkontor"  som gör det möjligt att kanske en eller några dagar i veckan sköta sitt arbete från ett lokalt "kontorshus" i Värmdö

I stället för att åka till jobbet på  rutin, för att det alltid varit så, bör vi fatta medvetna beslut när vi måste vara "på kontoret". Det vinner vi människor på, företagen, familjen, miljön...
Det underlättas av ett bättre utnyttjande av modern teknik som bredband, telefoner och datorer. Vi skapar en kultur och samhällsplanering som mindre inriktar arbete på en plats vi åker till och mer på en plats där vi gör något.

Det handlar om att väcka opinion och driva på för en ny arbetskultur med attityder och ledarskap. Företagen skulle kunna göra en stor insats för att förbättra vardagen för sina anställda

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt samhällsplaneringsnämnden och  kommunstyrelsen att utarbeta ett samlat program för att skapa fler arbetsplatser i Värmdö kommun

Värmdö den 28 maj 2013.

Hans Lindqvist ( C )Inga kommentarer: